Krav om godkjenning i REACH

Stoffer som er oppført på REACH vedlegg XIV er underlagt krav om godkjenning.  Godkjenningsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig er et av hovedmålene med denne ordningen. Hvis en virksomhet ikke klarer å substituere stoffene på REACH vedlegg XIV, må dette dokumenteres og begrunnes i en eventuell søknad om godkjenning.

Sammenhengen mellom kandidatlista, krav om godkjenning og begrensninger

Stoffer som er ført opp på kandidatlista (SVHC-stoffer) er kandidater for videre regulering under REACH, som oftest ved at det vurderes om stoffene tilfredsstiller kriteriene for å bli underlagt krav om godkjenning. Som alternativ til oppføring i REACH vedlegg XIV kan det også vedtas forbud og begrensninger mot bruk av kandidatlistestoffer ved at stoffet føres opp på REACH vedlegg XVII. For stoffer på REACH vedlegg XIV skal det også vurderes om det er hensiktsmessig å innføre forbud mot stoffet i importerte produkter.  Les mer om identifisering av SVHC-stoffer hos ECHA.

Begrensninger under REACH (REACH vedlegg XVII) innebærer forbud knyttet til stoff, stoffblandinger eller produkter, og gjelder for alle aktører i EU/EØS-området. Begrensninger er den eneste måten i REACH å regulere importerte produkter som inneholder et farlig stoff til EU/EØS-området. Les mer om begrensningsprosedyren hos ECHA.

For stoffene som står oppført på REACH vedlegg XIV er det krav om at du må ha særskilt tillatelse (godkjenning) for å kunne bruke stoffene. Disse stoffene er forbudt å bruke dersom godkjenning ikke er innvilget, og godkjenningen vil kun gjelde for de som er omfattet av vedtaket. Produsenter, importører eller nedstrømsbrukere av stoffer som er underlagt krav om godkjenning (REACH vedlegg XIV), kan søke om å fortsette å omsette eller å bruke stoffet. Dersom det blir gitt godkjenning, vil den kun gjelde for de som er omfattet av vedtaket. Les mer om stoffer som omfattes av krav om godkjenning.

Hvilke stoffer prioriteres til REACH vedlegg XIV?

Prioriterte stoffer for listing i REACH vedlegg XIV, som dermed underlegges krav om godkjenning, er stoffer fra kandidatlista som er svært miljøskadelige, er i omfattende og utbredt bruk, og som produseres i store mengder.

Omtrent en gang i året legges forslag til nye stoffer til REACH vedlegg XIV på internasjonal høring  med 90 dagers kommentarfrist. ECHA sender sin anbefaling om hvilke stoffer som skal inkluderes på vedlegg XIV til EU-kommisjonen som i samråd med medlemsstatene avgjør om et stoff skal inkluderes i vedlegg XIV og hvilke overgangstider/unntaksområder som skal fastsettes.

Hva og hvem omfattes av krav om godkjenning?

Kravet om en godkjenning gjelder både for stoffet alene, i en stoffblanding eller om stoffet skal senere brukes i et produkt. Kravet gjelder for den som importerer til EU/EØS eller bruker stoffet, uavhengig av mengde.

Virksomheter som har en leverandør som har søkt eller fått innvilget godkjenning trenger ikke selv å søke om godkjenning hvis bruksområde og bruksbetingelser er omfattet i leverandørens godkjenning.

Søknad om godkjenning

Stoffene på vedlegg XIV er i utgangspunktet forbudt å bruke etter en angitt utløpsdato. Det er imidlertid mulig å søke om godkjenning for en begrenset tidsperiode, og det er forbudt å bruke stoffene dersom godkjenning ikke er innvilget. Søknad om godkjenning for hvert enkelt bruksområde skal sendes til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA. Søknadsprosessen er omfattende, og søknaden skal inneholde kjemisk sikkerhetsvurdering, vurdering av alternative stoffer/teknologi, substitusjonsplan og en sosioøkonomisk analyse. 

Det skal betales gebyrer ved søknader om godkjenning.

Vedtak om godkjenning

Søknader om godkjenning vurderes av ECHAs ekspertkomiteer for risikovurdering (RAC) og sosioøkonomisk analyse (SEAC) før anbefaling sendes til EU-kommisjonen som så fatter det endelige vedtaket om godkjenning skal innvilges eller avslås. Når EU-kommisjonen fatter vedtak om godkjenning, skal Miljødirektoratet innen 30 dager treffe tilsvarende vedtak.

Plikter ved bruk av stoff med innvilget godkjenning

Alle virksomheter har meldeplikt til ECHA hvis de bruker et stoff som det er innvilget godkjenning for. Dette må gjøres innen tre måneder etter første levering av stoffet. Godkjenningsnummeret som er tildelt skal føres opp på etiketten og også angis i sikkerhetsdatabladet.

Unntak

Det er enkelte unntak fra kravet om å søke godkjenning. Dette gjelder blant annet stoffer i faste produkter som importeres til EU/EØS, stoffer i bruk som intermediat, bruk som ikke er omfattet av virkeområdet for REACH og stoffer i svært lave konsentrasjoner (for eksempel lavere enn klassifiseringsgrensen).

 

 

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker