Eksponeringsscenarioer

Ved REACH-registrering av farlige stoffer i årlige mengder over 10 tonn er det krav om ekspneringsscenarier. Disse skal dekke eksponering av ytre miljø, arbeidsmiljø og forbrukere gjennom hele stoffets livssyklus (inkludert avfall). Eksponeringsscenariene skal legges ved sikkerhetsdatablad for stoffet (utvidet sikkerhetsdatablad) og leveres til etterfølgende brukere. 

Hva er eksponeringsscenarier?

Registranter i REACH er pålagt å utarbeide en rapport om kjemikaliesikkerhet (Chemical Safety Report, CSR) for stoffer som de fremstiller eller importerer i årlige mengder på 10 tonn eller mer. For farlige stoffer (klassifiseringspliktige eller PBT/vPvB-stoffer) er det krav om at rapporten skal inneholde eksponeringsscenarier.

Eksponeringsscenariene skal fungere som en veiledning for sikker håndtering av kjemikalier i virksomhetene.

Eksponeringsscenariene inneholder bruksbetingelser (inkludert varighet og hyppighet av bruk, mengde stoff/konsentrasjon av et stoff i et produkt og prosesstemperatur), vernetiltak (for eksempel lokalt ventilasjonsanlegg og luftfiltersystemer) og praktiske råd for sikker bruk av kjemikalier.

Eksponeringsscenarier for et stoff skal legges ved som vedlegg til sikkerhetsdatabladet for stoffet når en virksomhet har utarbeidet en CSR. Sikkerhetsdatablad for stoffblandinger som inneholder stoffet kan ha relevante eksponeringsscenarier vedlagt eller innarbeidet i avsnitt 1-16 i sikkerhetsdatabladet. Slike sikkerhetsdatablad kalles utvidede sikkerhetsdatablad. Det er viktig at informasjonen i eksponeringsscenariene blir presentert på en standardisert og oversiktlig måte både i registreringen og i de utvidede sikkerhetsdatabladene.

Etterfølgende brukere - sjekk dette når dere mottar utvidede sikkerhetsdatablad

Når din virksomhet mottar et utvidet sikkerhetsdatablad, er det viktig å sjekke om dere jobber i samsvar med betingelsene i sikkerhetsdatabladet og de eksponeringsscenariene som gjelder for deres bruk:

  • Er deres bruk tatt med i bruksbeskrivelsene i punkt 1.2 i sikkerhetsdatabladet og i eksponeringsscenariene?
  • Jobber dere i samsvar med bruksbetingelsene, som for eksempel hvor mye bruker dere av kjemikaliet og hvor lenge blir arbeidstakerne eksponert?
  • Har dere de anbefalte risikohåndteringstiltakene på plass i virksomheten, for eksempel punktavsug og rensing av utslipp til luft og vann? Hvis dette ikke er tilfelle, har dere noen plikter som er beskrevet her:
  • Det bør være en skriftlig konklusjon fra vurderingen, og den bør tas inn i HMS-systemet.

Lager dere stoffblandinger?

Hvis din virksomhet lager (formulerer) kjemiske blandinger, som for eksempel maling, skal dere inkludere eller legge ved de relevante eksponeringsscenariene og bruke andre opplysninger fra sikkerhetsdatablad dere har mottatt i egne sikkerhetsdatablad når dere leverer blandningene videre til deres kunder.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker