Komiteer i EU-kommisjonen og ECHA

Komiteer under EU-kommisjonen

  • REACH-komiteen behandler og stemmer over forslag til regelverk som er relevant for REACH og CLP. Eksempel på slike regelverk er forordninger som innfører nye begrensninger i REACH eller klassifiseringer i CLP. Norge deltar på møtene i REACH-komiteen og har de samme rettighetene og pliktene som EU-land, med unntak av stemmerett. Når det er oppnådd flertall i komiteen for et regelverksforslag, vedtar EU-kommisjonen det nye regelverket, eventuelt etter en vurdering i Parlamentet og Rådet i EU. REACH-komiteen behandler dessuten søknader om godkjenninger før Kommisjonen fatter den endelige beslutningen. Se referater fra møtene i REACH-komiteen for mer informasjon om saker komiteen behandler. 

  • Competent Authorities for REACH and CLP (CARACAL) gir råd til EU-kommisjonen og ECHA på spørsmål knyttet til REACH og CLP. CARACAL består av representanter fra ansvarlige myndigheter for REACH og CLP i alle EØS/EU land, inkludert Norge. I tillegg deltar observatører fra blant annet ulike industriorganisasjoner, NGOer og land utenfor EU. CARACAL har 3 møter/år i Brussel. Mer informasjon og norske referater fra møtene. Komiteer under det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)

Komiteer under ECHA

ECHA

ECHA har et øverste styrende organ Management Board, tre komiteer som har ansvar for vitenskaplig og tekniske rådgivning i forhold til implementering av CLP- og REACH-regelverket (RAC, SEAC og MSC) og et Forum for samordning og utvikling av kjemikalietilsynet innenfor EØS-området. Norge har representanter i samtlige organer og møtene foregår i ECHAs lokaler i Helsinki. Mer om ECHAs organisering og komiteer.

  • ECHAs styre (Management Board) er det styrende organet i ECHA og skal godkjenne ECHAs arbeidsprogrammer, årsrapporter, strategiske dokumenter og budsjetter. Styret utnevner direktøren og medlemmene i RAC og SEAC. Norge er representert ved Klima- og miljødepartementet. Dokumenter godkjent av ECHAs styre.

  • Komiteen for risikovurdering (Risk Assessment Committee, RAC) har ansvar for å utarbeide ECHAs uttalelser om søknader om godkjenning og forslag til begrensninger i henhold til REACH, forslag til klassifisering og merking i henhold til CLP, samt andre spørsmål som følger av anvendelsen av REACH når det gjelder risikoer for menneskers helse eller miljøet. Medlemmer fra Norge (utnevnt av ECHAs styre) er Christine Bjørge og Stine Husa (Miljødirektoratet). Mer om RAC.

  • Komiteen for sosioøkonomisk analyse (Socio-Economic Analysis Committee; SEAC) har ansvar for å utarbeide ECHAs uttalelser om søknader om godkjenning og forslag til begrensninger, samt andre spørsmål som følger av anvendelsen av REACH når det gjelder sosioøkonomiske effekter. Medlem fra Norge (utnevnt av ECHAs styre) er Thea Marcelia Sletten (Miljødirektoratet). Mer om SEAC

  • Medlemsstatskomiteen (Member States Commitee, MSC) har ansvar for å vurdere SVHC (Substances of Very High Concern) stoffer til kandidatlista og vurdere og prioritere stoffer fra kandidatlista som bør inn i lista over stoffer som underlegges krav om godkjenning (vedlegg XIV). MSC avgjør forslag til krav om ytterligere opplysninger både på ECHAs fullstendighetssjekk av registrerte stoff og nasjonal myndigheters forslag til krav om ytterligere opplysninger på stoffer som er under stoffevaluering. Representant fra Norge er Linda Reierson (Miljødirektoratet). Mer om MSC og norske referater fra møtene.

  • Forum for utveksling av opplysninger om gjennomføring av REACH (Forum for tilsyn) skal samordne et nettverk bestående av tilsynsmyndighetene i EØS-statene. Målet er å samordne og utvikle kjemikalietilsynet innenfor EØS-området. Representant fra Norge er Gro Hagen (Miljødirektoratet). Mer om Forum

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker