shutterstock_77012122 Bok_590

Hva er Naturpanelet (IPBES)?

Biologisk mangfold og økosystemtjenestene som naturen leverer påvirkes i et stadig større tempo og omfang. Dette har mange ulike konsekvenser for menneskelig velferd. Naturpanelet (IPBES) er et globalt vitenskapspanel som ble opprettet i 2012 for å fremskaffe økt kunnskap om situasjonen.

Naturpanelet skal styrke samspillet mellom forskning og forvaltning, og bidra til å hindre tap av biologisk mangfold og forringelse av økosystemtjenester.

Naturpanelets formål er å:

  1. Utrede og sammenfatte status for kunnskap om biomangfold og økosystemtjenester
  2. Identifisere fagområder der det er behov for ny kunnskap
  3. Fremme utvikling av forvaltningsverktøy, som skal bedre overføring av kunnskap til politiske beslutningstakere
  4. Bygge kapasitet og kartlegge behov for finansiering av tiltak i utviklingsland

Per november 2017 har Naturpanelet 127 medlemsland.

Fakta

  • Biologisk mangfold omfatter variasjonen av gener, arter og økosystemer som utgjør livet på jorden.
  • Økosystemtjenster er goder og tjenester som vi får fra naturen.

Dette er Naturpanelet

Naturpanelet (the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Sevices, IPBES) er et uavhengig mellomstatlig vitenskapelig organ. På samme måte som FNs klimapanel (the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), skal Naturpanelet levere faglig underlagsmateriale til det internasjonale miljøsamarbeidet.

Panelet består av et plenumsmøte, et byrå, et tverrfaglig ekspertpanel og et sekretariat med flere tilknyttede tekniske støtteenheter (TSU), hvorav en ligger i Trondheim. I tillegg er det opprettet arbeidsgrupper med ansvar for bestemte deler av Naturpanelets arbeidsprogram. Sekretariatet er lokalisert i Bonn i Tyskland.

Naturpanelet har et formelt samarbeid med FNs miljøprogram (UN Environment), FNs utviklingsprogram (UNDP), FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, og kultur (UNESCO) og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). Naturpanelet administreres av FNs miljøprogram.

Prosessene bak etableringen av panelet

I 2010 ble det forhandlet frem en enighet under FNs miljøprogram om overordnede mål og prinsipper for Naturpanelet (the Busan Outcome). Forslag om å etablere et fast utredningsorgan hadde blitt fremmet flere ganger, for eksempel av Norge i 1998 og av Frankrike i 2005.

FNs generalforsamling bad senere i 2010 FNs miljøprogram om å innkalle til et mellomstatlig plenumsmøte for å jobbe videre med rammene for Naturpanelet. Den formelle beslutningen om å opprette Naturpanelet ble tatt på et møte i Panama City i april 2012.

Allerede i 1995 ble den første internasjonale vitenskapelige utredingen innen biomangfold lagt frem av FNs miljøprogram. Den hadde tittelen «The Global Biodiversity Assessment (GBA)», og ble etterfulgt av «the Millenennium Ecosystem Assessment» i 2005.