Miljødirektoratet oppfordrer personer med relevant ekspertise innen samfunnsvitenskp, naturvitenskap, økonomi og urfolkskunnskap til å la seg nominere som forfattere til Det internasjonale naturpanelet (IPBES). Foto: Miljødirektoratet.

Søker norske eksperter til naturpanelet

Miljødirektoratet åpner for ekspertnominasjoner til nye utredninger, og kommentarer til første hovedrapport i Det internasjonale naturpanelet (Intergovernmental Science-Policy Platform for Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES).  

Norge ønsker en aktiv norsk deltakelse i naturpanelets arbeid. Vi oppfordrer personer med relevant ekspertise innen samfunnsvitenskp, naturvitenskap, økonomi og urfolkskunnskap til å la seg nominere som forfattere.

Miljødirektoratet foretar utvelgelsen

Miljødirektoratet, som er nasjonalt knutepunkt for naturpanelet, mottar søknadene og foretar utvelgelsen.

Vi ønsker også at norske fagmiljøer melder sin interesse for å delta i  fagfellevurderingen (review) av naturpanelet sin første hovedrapport, som skal  ferdigstilles mai 2019.

 • Frist for å sende inn din søknad som ekspert: 1. juni
 • Frist for å sende inn din søknad som trainee-fellow: 8. juni
 • Frist for å sende kommentarer til naturpanelets første hovedrapport: 29. juni

Naturpanelet utarbeider to nye utredninger – søker etter forfattere og fellows

Naturpanelets medlemsland har gitt grønt lys for å starte arbeidet med to nye vitenskapelige utredninger i 2018  

 1. Metoderapport om verdier og verdsetting av biologisk mangfold og økosystemtjenester.
 2. Tematisk utredning om bærekraftig bruk av biologisk mangfold, med hovedvekt på ville dyr og planter.

Planleggingsdokumentene (scoping documents) for utredningene finner du i en lenke (fotnote) på side 1 i utlysningen.

Søknadsprosess forfattere

Naturpanelet søker nå etter eksperter som kan fylle de ulike rollene i forfatterteamet, herunder utredningsledere (co-chairs), ledende kapittelforfattere (chapter lead authors, CLA), hovedforfattere (lead authors, LA) og ledende review-eksperter.

Nominerte eksperter bør ha ekspertise fra en eller flere disipliner innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap eller økonomi, være eksperter med bakgrunn fra eller med kunnskap om tradisjonell eller lokal kunnskap eller være policy ekspert.

Alle nominerte kan med fordel ha erfaring i å jobbe i interdisiplinære grupper og/eller fra politikkutvikling og ha deltatt i globalt samarbeid.

Se også utlysningen på naturpanelets nettsider for ytterligere informasjon om kompetansen som etterlyses.

Vennligst merk at eksperter som lar seg nominere, må ha anledning til å delta på de første forfattermøtene, som finner sted 10.-14. september (verdier og verdsetting) og 24.-28. september (bærekraftig bruk) 2018.

Vennligst følg denne prosedyren for å bli nominert som ekspert:

 1. Registrer deg som en bruker av naturpanelet/IPBES sine nettsider (https://www.ipbes.net/user/register) dersom du ikke allerede har gjort dette. Logg deg deretter på nettsiden før du går videre på steg 2.
 2. Klikk deg inn i denne nettportalen for å finne nominasjonsskjemaene: https://www.ipbes.net/eform/submit/applications?field_nomination_call_eva=17884
 3. Fyll ut nominasjonssøknaden (du velger helt i starten hvilken utredning det er du er interessert i). Husk å ha tilgjengelig en elektronisk kopi av din CV, da den skal legges ved.
 4. 4) Når du kommer ned til den delen som heter "Details of Government/Organisation supporting your nomination", så klikker du på "Government", "Norway" og "Norway – Nina Ingrid Vik, National Focal Point" på de øverste tre valgene.

 Du vil motta bekreftelse på at nominasjonen er videresendt til naturpanelet senest den 11. juni. Eksperter som blir valgt av naturpanelet til å delta i forfattergruppen, vil få beskjed om dette i juli.

Reisestøtte

Nasjonale miljømyndigheter har i årene 2014-2017 hatt noe tilgjengelige midler for å støtte eksperter fra norske institusjoner, som deltar i IPBES sine ekspertgrupper. Midlene har i hovedsak gått til reisestøtte, og noe til delkompensasjon av arbeidstid.

Institusjonene må påberegne selv å betale hoveddelen av arbeidstiden for deltakende eksperter.

Det er verdt å merke seg at i utlysningen om eksperter til utredningene, så er det også en åpning for interesserte land eller organisasjoner å tilby tekniske støtteenheter for de to utredningene som starter opp i 2018 og også den siste utredningen som starter i 2019 (fremmede arter). NB! Frist 16. mai.

Søknadsprosess for fellow-programmet for unge forskere

Norge er vertskap for naturpanelets tekniske støtteenhet for kapasitetsbygging, som er lokalisert i Miljødirektoratet sine lokaler i Trondheim. Den viktigste oppgaven til denne enheten er å støtte naturpanelet med å gjennomføre godkjente kapasitetsbyggings aktiviteter.

En av disse aktivitetene er gjennomføring av et fellow-program, som har vært et svært vellykket tiltak i årene 2014-2018.

I løpet av disse årene så har 49 unge forskere (PhD/postdoc) fra 37 ulike land deltatt i forfattergruppene for naturpanelets ulike utredninger. De lærer om globalt utredningsarbeid, bidrar med skriving av de tekniske kapitlene, får egne mentorer blant hovedforfatterne og deltar på egne samlinger for fellows.

Naturpanelet søker nå fellows for de samme to utredninger som nevnt over (verdier og verdsetting og bærekraftig bruk), og det hadde vært meget positivt om det også kom søkere fra Norge.

Følg samme "oppskrift" som beskrevet over for ekspertene, med det unntak at du i starten av skjemaet indikerer at det er fellow-rollen du søker på.

Se utlysningen for ytterligere detaljer om søknadsprosessen, og kontakt den tekniske støtteenheten ved Ingunn Storrø eller nasjonalt kontaktpunkt for IPBES ved Nina Vik  dersom du har spørsmål.

Review prosess – kommenterer til naturpanelets første hovedrapport

I tillegg har naturpanelet nå åpnet for deltakelse i en fagfellevurdering (review) av sin første hovedrapport (ferdigstilles mai 2019). Denne kommentarrunden finner sted fra 30. april til 29. juni. Naturpanelet ønsker en bred deltakelse fra vitenskapelige eksperter og andre kunnskapsholdere, beslutningstakere og andre interessenter.

Hovedrapporten er den første globale statusrapport for tilstanden til verdens biologiske mangfold, siden publiseringen av rapporten "Millennium Ecosystem Assessment" i 2005. Rapporten vil blant annet bidra til en vurdering av i hvilken grad verdenssamfunnet har gjennomført Aichi -målene for biologisk mangfold og FNs bærekraftmål.

De tekniske kapitlene i IPBES sin hovedrapport skal gjennom sin andre runde av fagfellevurdering. I tillegg skal første utkast av rapportens hovedsyntese, "Sammendrag for beslutningstakere", på sin første kommentarrunde. Sammendraget er et viktig dokument, som skal formidle rapportens hovedfunn til nasjonale og globale beslutningstakere.

To ulike prosesser vil finne sted fra norsk side

1) Et offisielt innspill fra norske myndigheter (bl.a. relevante departement og ytre etater) med hovedvekt på kommentarer til sammendraget for beslutningstakere.

Denne prosessen koordineres av nasjonalt kontaktpunkt i Miljødirektoratet, som vil kontakte relevante departementer direkte;

2) Uavhengige innspill fra norske eksperter. Disse kommentarene leveres direkte til naturpanelet (se under).

Norske forskere og eksperter som ønsker å bidra til fagfellevurderingen av de tekniske kapitlene og sammendraget for beslutningstakere, må følge følgende prosedyre som er gitt av naturpanelets sekretariat:

 1. Registrer deg som en bruker av naturpanelet sine nettsider (http://www.ipbes.net/registration_global_fod) dersom du ikke allerede har gjort dette.
 2.  Søk om å delta som en ekstern IPBES- reviewer for de individuelle kapitlene av utredningen/rapporten (du kan være reviewer for flere kapitler) eller sammendraget for beslutningstakere ved å gå inn på http://www.ipbes.net/user/login?destination=registration_global_fod  (dette steget fungerer bare dersom du er logget inn først som en bruker av IPBES nettsider).
 3. Når dette er registrert, vil du motta en epost fra IPBES som gir deg tilgang til kapitlene du har meldt interesse for, og du vil motta et skjema hvor du kan føre opp dine kommentarer (på engelsk) og informasjon om hvor skjemaet skal sendes. NB! Husk at alt innhold i rapporten er konfidensiell informasjon inntil rapportene er endelig godkjent.

 

Kontakt

Dersom du har spørsmål om denne review-runden, ta kontakt per e-post med

Miljødirektoratet, som er nasjonalt kontaktpunkt for Norge: Nina Vik 

IPBES-sekretariatet: Hien Ngo

Tema