Produkter fra naturpanelet

Naturpanelet skal levere en rekke rapporter, utredninger og veiledere. Her finner du informasjon om dem som er publisert så langt.

Naturpanelets første arbeidsprogram 2014-2018/2019 skal levere produkter innen flere ulike kategorier, blant annet:

  • Kapasitetsbygging (utplasseringsprogrammer, webinarer etc.)
  • Tematiske utredninger (pollinering, landforringelse og restaurering med flere)
  • Metodologiske utredninger (modeller og scenarier, verdier og verdsetting med flere)
  • Regionale utredninger og en global utredning
  • Støtteverktøy for beslutningstakere

I 2016 ble de to første rapportene til Naturpanelet godkjent: En tematisk utredning om pollinering, pollinatorer og matproduksjon og en metodeutredning om bruken av modeller og scenarier.

Tematisk utredning om pollinering, pollinatorer og matproduksjon

Naturpanelets første tematiske utredning er en kritisk vurdering av kunnskap om økosystemtjenesten pollinering, arter som utfører pollinering og betydningen dette har for verdens matproduksjon.

Ekspertgruppen, som har bestått av til sammen 111 forfattere, review editors og teknisk støttepersonell, har sett på rollen til både ville arter og tambier ved pollinering av planter. Ekspertene har vurdert status og trender både for de pollinerende artene i seg selv og for den økosystemtjenesten de utfører. De har også vurdert hvilke naturlige og menneskeskapte påvirkninger som fører til endringer som pollineringssvikt, og hvilke beslutninger og tiltak som kan motvirke en negativ utvikling i bestandene av pollinerende insekter.  

Naturpanelets støtteenhet for kapasitetsbygging, lokalisert i Trondheim, har laget et webinar med ekspertgruppas formann Simon Potts, hvor hovedfunnene i rapporten blir presentert. I tillegg deler han noen erfaringer med selve utredningsprosessen.

Metodeutredning om modeller og scenarier

Beslutningstakere på ulike nivå (nasjonalt, regionalt og lokalt), privat næringsliv og aktører i sivilsamfunnet har stadig større behov for pålitelig kunnskap om status for biologisk mangfold og naturens goder og tjenester inn i fremtiden.

Scenarier kan for eksempel beskrive sannsynlige fremtidsutviklinger for påvirkninger på biologisk mangfold som er menneskeskapte (f.eks. utbygging eller innførsel av fremmede arter) og naturlige (klimaendringer).

Modeller oversetter scenariene til konkrete konsekvenser for biologisk mangfold, økosystemtjenester og menneskelig velferd.

På samme måte kan scenarier og modeller brukes til å forstå hvilke konsekvenser ulike politiske løsninger, forvaltningspraksis og tiltak får for det biologiske mangfoldet, og hvordan samfunnet kan oppnå ulike miljømål som for eksempel de strategiske målene til konvensjonen for biologisk mangfold (CBD).

Naturpanelets metodeutredning om modeller og scenarier er en kritisk analyse av eksisterende metodikk og praksis for bruk av modeller og scenarier i utredninger, politikkutforming og politikkimplementering. Ekspertgruppen presenterer forslag til utbedring av kunnskapshull og manglende metodikk og verktøy og kommer med anbefalinger til land, vitenskapsmiljøene og andre interessenter om hvordan ta i bruk best tilgjengelig metodikk.

Ekspertgruppen bestod av to Co-chairs, 15 Coordinating Lead Authors, 51 Lead Authors og 12 Review Editors. I tillegg har ytterligere 21 eksperter bidratt som Contributing Authors for å styrke visse deler av kapitlene.

Videre arbeid
Naturpanelets fjerde plenumsmøte besluttet å videreføre arbeidet med modeller og scenarier for å sikre en fortsatt utvikling av metodearbeidet, blant annet gjennom samarbeid med ekspertgrupper under FNs klimapanel (IPCC).