Norske eksperter i Naturpanelets arbeidsgrupper

Hittil er ni forskere og eksperter fra Norge valgt som medlemmer av forfatterteamene for rapporter, veiledere og andre leveranser under Naturpanelets første arbeidsprogram, og flere har vært såkalte bidragsytende forfattere.

Ulike roller

Report Co-Chairs: Har overordnet ansvar for ferdigstillelse av rapporten.

Coordinating Lead Author: Koordinerer og leder arbeidet med et kapittel.

Lead Author: Skriver et kapittel sammen med de andre forfatterne for dette kapittelet.

Review Editor: Har ansvar for å føre tilsyn med høringsprosessen og endringer som gjøres som følge av denne.

Forfatterteamet vil også knytte til seg en rekke bidragsytere – Contributing Authors – som gir innspill til rapporten. I tillegg vil et stort antall forskere og eksperter delta ved å gi kommentarer i høringsrundene.

Ekspertene representerer institusjoner i Tromsø, Trondheim, Bergen, Lillehammer og Oslo. I tillegg har mange norske forskere og eksperter bidratt med kommentarer til den svært viktige jobben med fagfellevurdering (peer review) av rapportutkastene i høringsrundene.

Ivar Baste fra Miljødirektoratet har gjennom sitt verv som byråmedlem for Vestgruppen (WEOG) en rolle som såkalt Bureau expert group member i flere av arbeidsgruppene, blant annet for den tematiske utredningen om pollinering, pollinatorer og matproduksjon, for den regionale utredningen om Europa og Sentral-Asia og for IPBES' globale utredning.

Følgende norske forskere og eksperter er representert i Naturpanelets ekspertgrupper:

Metodeutredning om modeller og scenarier (godkjent 2016)

  • Anders Skonhoft, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Review Editor

IPBES' regionale utredning for Europa og Sentral-Asia (ferdigstilles 2018)

IPBES' globale utredning (første hovedrapport – ferdigstilles 2019)

Ekspertgruppe om verdier og verdsetting (veileder)

Ekspertgruppe om verktøy for beslutningstakere (policy support tools)