Norge er vertskap for en teknisk støtteenhet for kapasitetsbygging under Naturpanelet i Trondheim. Foto: Trine Hay Setsaas

Norges bidrag til kapasitetsbygging

Naturpanelet (IPBES) skal bidra til at det blir bygd opp kapasitet og kompetanse hos institusjoner i utviklingsland, slik at landene selv kan nå internasjonale mål som er satt for bevaring av biologisk mangfold. Det er spesielt viktig å fremme samspillet mellom forskning og forvaltning.

Biologisk mangfold og kunnskapen om den har unike lokale og regionale variasjoner. Blant Naturpanelets førende arbeidsprinsipper er derfor viktigheten av en balansert regional deltakelse i panelets arbeid.

Kapasitetsbygging må være en integrert del av de vitenskapelige funksjonene under Naturpanelet, både på individnivå og institusjonelt nivå i de enkelte land og regioner.

Målsetningen med Naturpanelets kapasitetsbyggingsarbeid er å styrke kapasiteten til eksperter som bidrar til Naturpanelets utredningsrapporter og å styrke kapasiteten til beslutningstakere på nasjonalt og regionalt nivå, slik at de blir bedre i stand til å bruke kunnskapen fra Naturpanelets utredningsrapporter aktivt i utforming av politikk og forvaltning.

Den tekniske støtteenheten i Trondheim

Norge har etablert en teknisk støtteenhet for kapasitetsbygging for å øke nasjonal og regional kunnskap, styrke medlemslands deltakelse og eierskap i Naturpanelets faglige utredninger samt tilrettelegge for bruk av kunnskap som et verktøy for politiske beslutningstakere.

I 2014 sendte Norge et offisielt tilbud til Naturpanelet om å opprette en teknisk støtteenhet for kapasitetsbygging med en størrelse på tre årsverk. Støtteenheten ble offisielt åpnet februar 2015. Enheten er lokalisert i Miljødirektoratets lokaler i Trondheim. Den er en del av Naturpanelets hovedsekretariat i Bonn, men er administrativt tilknyttet Miljødirektoratet.

Enheten i Trondheim arbeider tett med Naturpanelets ekspertgruppe for kapasitetsbygging. Enheten planlegger og gjennomfører kapasitetsbyggingsaktiviteter for et bredt spekter av målgrupper i partnerskap med internasjonale organisasjoner. Koordinering av aktiviteter og strategisk samarbeid med andre aktører vektlegges for å sikre størst mulig utbytte av ressursene som er til rådighet.

Arbeidet til støtteenheten omfatter blant annet utforming og gjennomføring av et utplasseringsprogram (fellowship), organisering av møter og verksteder, utvikling av e-læring tilpasset ulike målgrupper og identifisering av finansiell og teknisk støtte til Naturpanelets arbeid.

Flere norske fagmiljøer har bidratt i etableringsfasen og i kapasitetsbyggingsarbeidet, deriblant NTNU, Artsdatabanken og Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Dersom du har spørsmål om støtteenhetens arbeid, ta kontakt med enhetens leder Ingunn Storrø. Du kan lese mer om Naturpanelets kapasitetsbyggingsarbeid på Ipbes' nettsider