Landskap kan være en ramme for gode opplevelser, her fra Jomfruland landskapsvernområde. Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no

Landskapskonvensjonen

Formålet med den europeiske landskapskonvensjonen er å verne, forvalte og planlegge landskap, og å organisere europeisk samarbeid på disse områdene.

Offisielt navn på norsk og engelsk

Den europeiske landskapskonvensjonen
European Landscape Convention

Hverdagsnavn

Landskapskonvensjonen

Formål og virkeområde

Konvensjonen omfatter alle typer landskap, som by- og bygdelandskap, kyst- og fjellandskap. Den handler om verdifulle landskap, ordinære landskap og om landskap som kan trenge reparasjon.

Landskapet er i stadig endring. Konvensjonen tar ikke sikte på å hindre endringer, men å påvirke endringene i en retning som folk ønsker. Konvensjonen legger særlig vekt på landskapet der folk bor og arbeider og der barn vokser opp.

Landskapet favner både kultur og natur. Det er personlig og inkluderende fordi vi alle skaper vår egen opplevelse av landskapet på grunnlag av bruk, minner, assosiasjoner og kunnskap. Det er disse personlige erfaringene som gir landskapet dets kulturelle og sosiale verdier, i tillegg til de miljømessige og økonomiske.

Et viktig mål med konvensjonen er å styrke enkeltmenneskets og lokalsamfunnets medvirkning i arbeidet med planlegging, vern og forvaltning av landskap. Konvensjonen etablerer ansvar og rettigheter for alle til å:

  • etterspørre landskapshensyn i omgivelsene sine
  • engasjere seg for å ta vare på landskapskvaliteter
  • delta når fagfolk, byråkrater og politikere diskuterer landskapets verdier og forvaltning
  • bidra når myndigheter innarbeider landskapshensyn i planlegging og forvaltning

Konvensjonen forplikter nasjonale myndigheter.

Organisering

Konvensjonen trådde i kraft 01.03.2004 og 38 land har ratifisert. Partslandene møtes hvert annet år for å sikre at landene lever opp til konvensjonens bestemmelser.

Norsk oppfølging av konvensjonen

Norge har godkjent konvensjonen og er forpliktet til å følge opp på en rekke områder: lovverk, sektorpolitikk, kunnskapsoppbygging, utdanning, bevisstgjøring, medvirkning, internasjonalt samarbeid.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som er ansvarlig for oppfølgingen og implementeringen av landskapskonvensjonen, og som leder en arbeidsgruppe som Miljødirektoratet deltar i.

Kategori

Relaterte lenker