Isbjørnavtalen

Avtalen om vern av isbjørn (Isbjørnavtalen) ble opprettet i 1973 mellom de fem arktiske statene Canada, Danmark (Grønland), Norge, USA og Russland (Sovjetunionen). Avtalen har som formål å beskytte isbjørnens leveområder og dens livsmiljø gjennom koordinerte tiltak mellom partslandene til avtalen.

Offisielt navn på norsk og engelsk

Avtalen om vern av isbjørn
Agreement on Conservation of Polar Bears

Hverdagsnavn

Isbjørnavtalen

Formål og virkeområde

Isbjørnavtalen er det sentrale internasjonale samarbeidet for beskyttelse av isbjørnen og dens leveområder. Gjennom avtalen er partslandene forpliktet til å sikre en best mulig forvaltning av isbjørnbestandene basert på oppdaterte vitenskapelige data og tradisjonell kunnskap. I tråd med bestemmelsene i avtalen er partslandene også forpliktet til å treffe tiltak for å beskytte de økosystemer som isbjørnen er en del av. Dette gjelder spesielt hiområder, og andre områder av spesiell betydning for isbjørnens levesett. Gjennom avtalen har partslandene også et godt samarbeid om forskning innenfor den såkalte isbjørnspesialistgruppen (Polar Bear Specialist Group-PBSG).

Isbjørnavtalen har sikret isbjørnen et omfattende vern i Arktis. Dette betyr ikke at isbjørnen er totalfredet.  Fangst tillates fortsatt for enkelte lokale folkegrupper i Arktis, og i områder der det er lang tradisjon for isbjørnfangst. Isbjørnen er imidlertid fredet i Norge og store deler av isbjørnens leveområder er vernet med hjemmel i Svalbardloven.

Organisering

Det første partsmøtet for avtalen siden 1982 ble holdt i Tromsø i 2009, med Direktoratet for naturforvaltning (fra 2013 en del av Miljødirektoratet) som arrangør og leder av den norske delegasjonen. Partsmøtet gjennomgikk status for landenes arbeid med bevaring av isbjørn, og det ble oppnådd enighet om sentrale utfordringer og hvilke tiltak som bør iverksettes. Mer informasjon om partsmøtet og landenes konklusjoner og anbefalinger finnes på partsmøtets nettsider som det er lenke til i menyen til høyre. Det siste partsmøtet ble avholdt i november 2011 i Canada (Iqaluit).

Den internasjonale ekspertgruppen for isbjørn (Polar Bear Specialist Group - PBSG), ble i 2009 utpekt som sentral faglig og vitenskapelig rådgiver for partssamarbeidet under Isbjørnavtalen. PBSG er en ekspertgruppe under Verdens naturunion (IUCN) sin kommisjon for truede arter (Species Survival Commision – SSC).

Norsk oppfølging av konvensjonen

I 2001 ble ansvaret for forvaltning av Isbjørnavtalen delegert fra Miljøverndepartementet til Direktoratet for naturforvaltning. Miljødirektoratet er nå norsk forvaltningsmyndighet for avtalen, med Norsk Polarinstitutt som faglig rådgiver.

Partslandene ble i 2009 enige om at det skal utvikles en sirkumpolar handlingsplan for bevaring av isbjørn, samt nasjonale handlingsplaner. Disse er under utarbeidelse. På norsk side ledes dette arbeidet av Miljødirektoratet, i nært samarbeid med bl.a. Norsk polarinstitutt og Sysselmannen på Svalbard.

Relaterte lenker