Tørke og forørkning er en utfordring, særlig i deler av Afrika. Her fra floden Gambia i Vest-Afrika. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Forørkningskonvensjonen

FNs forørkningskonvensjon er en av de internasjonale miljøkonvensjonene fra FN-toppmøtet i Rio de Janeiro i 1992. Norge sluttet seg til konvensjonen i mars 1996. Konvensjonen har som formål å bekjempe forørkning og redusere effektene av alvorlig tørke og jordforringelse.

Offisielt navn på norsk og engelsk

United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)

Forørkningskonvensjonen

Hverdagsnavn

Forørkningskonvensjonen

Formål og virkeområde

Konvensjonens formål er å bekjempe forørkning og redusere effektene av alvorlig tørke, degradering av land og jordforringelse, spesielt i Afrika. Konvensjonens virkeområde er svært relevant med tanke på tørrlandsjordbruk, matvaresikkerhet samt utvikling av strategier for tilpasning til klimaendringer.

Konvensjonens formål og geografiske virkeområde medfører at partslandene i stor grad er delt i en givergruppe fra nord, og en gruppe med mottakerland i sør. Gjennom ratifikasjon av konvensjonen har de utviklede landene forpliktet seg til aktivt å støtte implementering i utviklingslandene og bidra med substansielle finansielle ressurser.

Organisering

Konvensjonen har 195 medlemsland. Det avholdes partsmøter i konvensjonen hvert annet år der medlemmene samles og diskuterer status for gjennomføring av konvensjonens forpliktelser og vedtar nye prioriteringer. Det ellevte partsmøtet vil gjennomføres i Namibia høsten 2013.

Nasjonal oppfølging

Utenriksdepartementet, ved seksjon for miljø og bærekraftig utvikling, er ansvarlig myndighet i Norge for oppfølging av konvensjonen og for å forberede og delta på partsmøter. Konvensjonens sekretariat støttes gjennom faste og frivillige bidrag. Videre støtter departementet utviklingslandenes arbeid med implementering av konvensjonen gjennom både bilaterale og multilaterale kanaler.

Miljødirektoratet har i mange år bidratt som rådgiver overfor Utenriksdepartementet i arbeidet med konvensjonen. Dette er nå formalisert ved at vi er norsk kontaktpunkt for konvensjonens vitenskapskomité. Vi har fått denne rollen på bakgrunn av faglig kompetanse og formelt ansvar i Norge, og fordi vi har en sentral faglig rolle i forhold til en annen internasjonal konvensjon, Konvensjonen om biologisk mangfold (Convention on Biological Diversity (CBD) på engelsk).

Kategori

Relaterte lenker