Hoppende laks i elv.

Den nordatlantiske laksevernorganisasjonen (NASCO)

NASCO er en internasjonal organisasjon som er etablert under konvensjonen om bevaring av laks i det nordlige Atlanterhavet. Konvensjonen regulerer blant annet fiske etter laks i internasjonale farvann. Konvensjonen trådde i kraft 1. oktober 1983.

Offisielt navn på norsk og engelsk

Den nordatlantiske laksevernorganisasjonen

North Atlantic Salmon Conservation Organization (NASCO)

Hverdagsnavn

NASCO

Formål og virkeområde

NASCO er en fiskeriorganisasjon med formål gjennom samråd og samarbeid å bidra til: vern, gjenoppbygging, forøkelse og rasjonell forvaltning av laksebestandene konvensjonen gjelder for. Dette skal være basert på det best tilgjengelige vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget.

NASCO har følgende medlemmer: Canada, Danmark (på vegne av Grønland og Færøyene), EU, Norge, Russland og USA.

Siden 1983 har NASCO utviklet seg fra å konsentrere sin virksomhet rundt regulering av fiske i internasjonale farvann og i områdene rundt Grønland og Færøyene, til å behandle et langt større spekter av internasjonalt relevante spørsmål i lakseforvaltningen.

NASCOs arbeidsområder er:

  • Føre-var tilnærmingen i lakseforvaltningen
  • Regulering av fiske i områder der et land fisker på bestander som har sitt opphav i andre land
  • Vern av laksens leveområder
  • Miljøpåvirkninger ved akvakultur og introduksjoner og spredning av arter
  • Gjenoppbygging av laksebestander som er sterkt reduserte
  • Sosio-økonomiske forhold ved forvaltning av laks
  • Vitenskapelig rådgiving
  • Forskning på laks i havet
  • Iverksetting av vedtak i organisasjonen

NASCOs medlemmer har forpliktet seg til å utarbeide nasjonale planer for å følge opp overenskomster og retningslinjer som er vedtatt av organisasjonen og å rapportere om status i forhold til planene.

NASCO tok i 2001 initiativ til å etablere International Atlantic Salmon Research Board (IASRB) for å fremme samarbeid om forskning vedrørende laks i havet. Forskningen skal fokusere spesielt på årsakene til økt dødelighet på laks i havet og mulighetene for å motvirke denne dødeligheten.

Samtidig ble det innrettet et fond der institusjoner, organisasjoner og privatpersoner kan bidra med midler til finansiering av slik forskning. Fondet forvaltes av IASRB.

Organisering

NASCO består av et råd, tre regionale kommisjoner to komiteer og en sekretær. Norsk område hører til Den nordøstatlantiske kommisjonen. Organisasjonen har et eget sekretariat som er lokalisert i Edinburgh, Skottland. Sekretariatets oppgave er å stå for administrative oppgaver, samle inn og formidle statistikk og rapporter angående laksebestander.

Norsk oppfølging av konvensjonen

Miljødirektoratet har ansvaret for å følge opp konvensjonen på vegne av Norge, blant annet gjennom deltakelse på årsmøter og i arbeidsgrupper.

Norge har utarbeidet nasjonale planer for oppfølging av vedtak gjort i organisasjonen. Den norske planen for kommende periode (2013 – 2018) vil bli ferdigstilt i september 2013. Norge sender årlige rapporter til NASCO i henhold til rapporteringskrav i konvensjonen, og om hvor langt vi er kommet i forhold til oppfølgingsplanen.

Tema

Kategori

Relaterte lenker