Ressurspanelets forskere og styringskomité møtes for å diskutere rapporter om bærekraftig ressursforvaltning. Foto: Marianne Gjørv

Det internasjonale ressurspanelet

Under 10 prosent av verdens materialer gjenbrukes. Det fører til avfall, sløsing av knappe ressurser, og belastning på klima, naturmangfold og økosystemer. Det internasjonale ressurspanelet undersøker hvordan ressursene kan utnyttes bedre.

Ressurspanelet skriver vitenskapelige rapporter om hvordan ressurser kan utnyttes mer effektivt gjennom å tenke bruk, ombruk og gjenvinning før produkter designes og utvikles. Panelet har gjort funn som viser at det kan være lønnsomt for både bedrifter og samfunn å gå fra en lineær økonomi til en sirkulær økonomi, der målet er at færrest mulig ressurser går tapt.

Et bindeledd mellom forskning og forvaltning

Det internasjonale ressurspanelet (International Resource Panel, IRP), er et globalt kunnskapspanel. Panelet har 40 forskere fra akademiske institusjoner i mange land innen samfunnsfag og naturfag. De skal styrke samspillet mellom forskning og forvaltning for å fremme god ressursforvaltning, ressurseffektivitet og sirkulær økonomi.

Panelets oppgave er å sammenstille kunnskap om forvaltning og bruk av ressurser og gi uavhengige, faglige vurderinger av relevans for forvaltning og beslutningstakere. Kunnskapen skal også belyse miljømessige virkninger av ressursbruk gjennom hele livssyklusen. Panelet skal bidra til en bedre forståelse av hvordan økonomisk vekst kan fremmes uten å ødelegge miljøet.

Knappe ressurser må utnyttes bedre

Norge var aktiv i opprettelsen av panelet i 2007 sammen med EU. Norge er ett av 29 land i ressurspanelets styringskomité. Miljødirektoratet representerer Norge i styringskomitéen, og har ansvar for å koordinere arbeidet med ressurspanelet i Norge. FNs miljøprogram (UN Environment) er sekretariat for panelet.

De vitenskapelige rapportene omhandler hvordan bedre utnyttelse av knappe ressurser kan bidra til redusert miljøbelastning på økosystemer, klima og naturmangfold. Forskerne ser også på hva som er driverne bak klima- og miljøutfordringene og forbruket av jordas ressurser.

Panelet definerer begrepet ressurser ganske bredt. I tillegg til tradisjonelle naturressurser, som f.eks. mineraler og energi, er det også snakk om tilgang til og kvalitet på ressurser som ren jord, rent vann og ren luft.

Ressurspanelet har til nå skrevet over 20 vitenskapelige rapporter om blant annet tilgang til, og miljøkonsekvenser ved bruk av ressurser som vann, jord, skog, energi, mineraler og metaller. Rapportene tar også for seg hvordan en bærekraftig samfunnsutvikling og sirkulær økonomi kan bedre klima og naturmangfold.

Bred internasjonal forankring 

Ressurspanelet har en bred målgruppe med internasjonale organisasjoner, offentlig forvaltning, akademia, næringsliv, media og ulike beslutningstakere. Panelet leverer faglig underlagsmateriale til det internasjonale miljøsamarbeidet.

Rapportene brukes av både FN og EU, bl.a. i arbeidet med å følge opp konvensjonen om biologisk mangfold, Parisavtalen om klima, og FNs bærekraftsmål. Panelet har en bred forankring i EU og i utviklingslandene.

Ressurspanelet sammenstiller eksisterende kunnskap fra internasjonale forskningsmiljøer, på lik linje med FNs klimapanel (IPCC) og FNs naturpanel (IPBES).

Forskerne kan foreslå anbefalinger til handling ut i fra en faglig begrunnelse, men innholdet i rapportene står for forskernes regning. Panelets styringskomité kan gi innspill til rapportene og sammendragene, for å gjøre dem mest mulig relevante for forvaltning og beslutningstakere. I motsetning til klimapanelet og naturpanelet blir ikke sammendragene forhandlet av landene.

Noen utvalgte rapporter fra det internasjonale ressurspanelet:

Kontakt

Nasjonalt kontaktpunkt for Ressurspanelet:

Marianne Gjørv

Tema

Relaterte lenker