Ghana er en ung oljenasjon der petroleumsvirksomheten skal leve side om side med og ta hensyn til tradisjonelle næringer som lokalt fiske. Foto: Tone Sørgård, Miljødirektoratet.

Miljø og utvikling

Norge skal være en pådriver for et ambisiøst og forpliktende internasjonalt samarbeid på miljøområdet. Miljødirektoratets utviklingssamarbeid skal bidra til en bærekraftig utvikling for å sikre at naturen på lang sikt kan gi livsviktige varer og tjenester (økosystemtjenester) for bedre levekår og helse for den fattige delen av befolkningen i verden.

Arbeidet bygger på erkjennelsen av at miljø og fattigdom henger nøye sammen. Videre skal det internasjonale engasjementet være en pådriver for styrke andre lands evne og vilje til å påta seg og gjennomføre internasjonale forpliktelser, og bidra til en grønnere utvikling.

Samarbeid etterspørres på mange av Miljødirektoratets arbeidsområder og resultater fra enkeltsamarbeid viser at kunnskap, erfaringer og styringssystemer fra norsk miljøforvaltning har overføringsverdi. Samarbeidet gir også viktige og nyttige bidrag til Miljødirektoratets eget arbeid, blant annet gjennom innsikt i andre lands utfordringer og tilnærminger, grunnlag for kontakt i internasjonale forhandlinger og konvensjonsoppfølging og gjennom aktiv dialog med andre norske etater.

Miljødirektoratet er involvert i gjennomføringen av norsk miljøbistand på følgende områder:

  • Oppfølging av Miljøverndepartementets miljøavtaler med store land i utvikling og vekst, som Sør-Afrika, India, Kina og Myanmar.
  • Deltakelse i gjennomføringen av programmet Olje for utvikling (Ofu)
  • Som faglig rådgiver for Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) og Utenriksdepartementet (UD). Samarbeidet med Norad og UD reguleres av en rammeavtale mellom Norad og Miljødirektoratet.

Under samarbeidsavtalen med Norad bidrar Miljødirektoratet med faglige råd og vurderinger av prosjekter og programmer som faller inn under våre arbeidsområder.