Trolltunga. Foto: Kristian Sletten Hanisch

Nasjonale turiststier

Nasjonale turiststier er definerte områder med svært stor attraksjonskraft og opplevelsesverdi. Det er et utvalg av stier og turmål som tåler meget høyt besøk uten at natur-, kultur – og opplevelseskvalitetene forringes. Det store besøket skal også bidra til lokal verdiskaping.

Hva kjennetegner en nasjonal turiststi

 • Turmål med stor attraksjonskraft og høye besøkstall.
 • Helhetlig og langsiktig planlegging gjennom god besøksforvaltning.
 • God informasjon både som del av beredskapen og for formidling av friluftsliv, natur- og kulturkvaliteter.
 • Turmålet er en dagstur.

Ordningen er etablert som svar på nye utfordringer i norsk naturforvaltning.

Svært høye besøkstall medfører stor slitasje på stiene, utfordringer med søppel, behov for informasjon om for eksempel vanskelighetsgrad og hvordan man kan ferdes trygt og utfordringer knyttet til beredskap.

Skal Norge fortsette å være et bærekraftig reisemål, og disse turmålene forbli attraktive, er det nødvendig å ta helhetlige grep. Nasjonale turiststier skal bidra til å løse noen av disse utfordringene.

Ordningen skal derimot ikke legge til rette for mer utbygging og tiltak enn det som er nødvendig, og alle tiltak skal være innenfor rammene av allemannsretten.

Besøksforvaltning

Helhetlig og langsiktig planlegging gjennom en helhetlig besøksforvaltning er sentralt i arbeidet med nasjonale turiststier.

Besøksforvaltning innebærer å legge til rette for og styre bruken av et område slik at man optimaliserer:

 • Opplevelsen for de besøkende.
 • Lokal verdiskaping.
 • Ivaretakelse av naturverdiene.

På den måten tar vi vare på opplevelses- og naturverdiene i området, samtidig som det bidrar til bred verdiskaping lokalt.

Dette innebærer behov for god kunnskap både om hvor det er sårbare naturverdier, informasjon om de besøkende og om reiselivets bruk av det aktuelle området. Ved å se dette i sammenheng, får vi kunnskap om det er områder der naturen ikke tåler nåværende eller forventet framtidig trafikk, og kan gjøre tiltak tilpasset dette.

God informasjon skal benyttes både som del av beredskapen og for formidling av friluftsliv, natur- og kulturkvaliteter.

Det vil bli stilt krav om at turmål som ønsker å kvalifisere seg som Nasjonal turiststi må utarbeide en besøksstrategi for området, altså en handlingsplan for den helhetlige besøksforvaltningen. I arbeidet med besøksforvaltning er det viktig med et bredt samarbeid mellom ulike aktører. Se veileder for besøksforvaltning. Den er utviklet for verneområder, men har stor overføringsverdi.

Autorisasjonsordning

Et lite utvalg stier kan bli autorisert som Nasjonal turiststi. Høsten 2018 ble kriteriesettet for autorisasjonsordning fastsatt av Klima- og miljødepartementet. Det er et begrenset antall stier (inntil 15) som blir autorisert som nasjonale turiststier.

Stiene som blir autorisert vil bli prioritert ved tildeling av midler fra tilskuddsordningen.

Første mulighet for å søke autorisasjon vil være 1. februar 2019, og neste vil være september 2019.

Miljødirektoratet er satt til å lede arbeidet, på oppdrag for Klima- og miljødepartementet. Vi ber om at de som planlegger å søke om autorisasjon tar kontakt med Miljødirektoratet på forhånd.

Det er også utviklet et forslag til oppsett for besøksstrategi for Nasjonale turiststier. Ta kontakt med Miljødirektoratet om du ønsker å få det tilsendt. 

Tildeling av midler 2019

Tilskuddsordningen Nasjonale turiststier ble opprettet av regjeringen i 2017. Den ble videreført i 2018 med en ramme på 10,5 millioner kroner og 11,5 millioner ligger inne i forslag til statsbudsjett for 2019.

De som kan søke på tilskuddsordningen er blant annet destinasjonsselskap, kommuner, fylkeskommuner, kommunale- eller interkommunale foretak, stiftelser, frivillige organisasjoner, nasjonalpark- og verneområdestyrer og regionråd.

Søknader som har lokal forankring og bredt samarbeid med flere aktører innen reiseliv, frivillige lag og organisasjoner, kommuner og offentlig forvaltning blir prioritert.

Tilskuddsordningen skal støtte opp under arbeid med tiltak og planlegging knyttet til turiststier som har svært mange besøkende hvor en stor andel er internasjonale gjester.

Tiltakene skal være konkrete og gjennomførbare i inneværende år. Tilskuddsordningen gir ikke støtte til driftsoppgaver.

Tilskuddsordningen krever at søkerne bidrar med minimum 50 prosent egeninnsats i tiltakene, enten i form av penger eller arbeidsinnsats.

Eksempler på tiltak som kan få tilskudd i 2019 er:

 • a) tilrettelegging og merking av sti
 • b) sikringsbuer og andre beredskapstiltak
 • c) tilrettelegging av adkomstsoner
 • d) toalett- og sanitæranlegg
 • e) søppelhåndtering
 • f) prosjektledelse og planlegging knyttet til besøksforvaltning
 • g) informasjonstiltak, herunder også naturveiledning, fjellvakttjeneste, stipatruljer og vertskap ved for eksempel stiens startområde.

Søknadsfristen for 2019 er 1. februar

Detaljert informasjon om kriterier for ordningen vil bli lagt ut i elektronisk søknadssenter.

Detaljert informasjon om søknadskriteriene for tilskudd til nasjonale turiststier ligger i elektronisk søknadssenter, som også er nettportalen man søker gjennom.

Tema

Relaterte lenker