Storøya på Fornebu er et populært friområde som er tilrettelagt som en stor park. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Nærmiljøsatsing

I nærmiljøsatsingen har vi fokus på bynært friluftsliv. Målet med satsingen er at alle i Norge skal få bedre muligheter for naturopplevelse og fysisk aktivitet nært der de bor og oppholder seg til daglig.

Kontaktperson

Morten Thaulow, friluftsseksjonen, Miljødirektoratet

Naturopplevelse og fysisk aktivitet styrker helsen og gir økt livskvalitet for folk i alle aldre.  Gode muligheter til friluftsliv i nærheten av byer og tettsteder senker terskelen for å komme seg ut, blant annet fordi at man ikke er avhengig av bil eller andre transportmidler. Målet med nærmiljøsatsingen er nettopp mer friluftsliv i nærmiljøet, for alle i Norge. Personer som i dag er lite aktive er en særlig viktig målgruppe.

Pilotprosjekter

Syv lokale pilotprosjekter, geografisk spedt i landet, følges tett gjennom nærmiljøsatsingen. Pilotprosjektene våre jobber på litt forskjellige måter, og har noe ulikt fokus i sitt arbeid. Felles for alle, enten de har hovedvekten på fysisk tilrettelegging eller stimuleringstiltak for økt bruk av områder, er målet om bedre og mer friluftsliv i nærmiljøet.

Samlet gir prosjektene et mangfold av erfaringer og kunnskap om hva som skal til for å få til mer nærmiljøfriluftsliv i norske kommuner. En viktig oppgave i nærmiljøsatsingen er å dokumentere og spre resultater og læring fra prosjektene til alle kommuner. Samtidig er det også en målsetting at statlige virkemidler skal innrettes på en måte som gjør det lettere for kommunene å prioritere friluftsliv i nærmiljøet.

Samarbeidspartnere

For å nå målet om mer friluftsliv i nærmiljøet, og utnytte de positive effektene økt aktivitet i befolkningen har for flere samfunnssektorer, er samarbeid og koordinering med andre statlige etater en viktig del av nærmiljøsatsingen. Vi har innledet samarbeid med Helsedirektoratet, Husbanken, Vegdirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I tillegg til statlig og kommunal innsats spiller frivilligheten en viktig rolle i arbeidet med nærmiljøfriluftsliv. Frivillig innsats er spesielt viktig i stimuleringstiltak for økt aktivitet, men også i arbeid med tilrettelegging, skilting, merking og informasjon er frivillige organisasjoners bidrag verdifulle.

Den norske turistforening (DNT) er nærmiljøsatsingens største samarbeidspartner innenfor frivilligheten. Gjennom våre pilotprosjekter er det også etablert samarbeid med flere lokale organisasjoner, blant andre Røde Kors og Mental Helse Norge.

Miljødirektoratet har ansvar for gjennomføringen

Nærmiljøsatsingen ble startet opp i 2011, og er innledet med en prosjektfase som skal avsluttes i 2015. Miljødirektoratet har ansvaret for gjennomføring av nærmiljøsatsingen, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Relaterte lenker