Et av målene for friluftslivets år 2015 var økt deltakelse i friluftsliv. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 er over for denne gang. Markeringen fokuserte på friluftsliv i nærmiljøet, fritidsfiske og på opplevelse av kulturminner i naturen. Friluftslivets år 2015 skulle øke bevisstheten om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse, og bidra til økt bevissthet og kunnskap om allemannsretten. 

Nasjonale og internasjonale markeringsår skal rette fokus mot utvalgte tema som fortjener økt oppmerksomhet.

Friluftslivets år ble markert for tredje gang i 2015, de to foregående markeringene var i 1993 og i 2005. 

Mål for året var å bidra til varig økt deltakelse i friluftsliv og gi økt oppmerksomhet om friluftslivet.

I 2015 ble det gjennomført en rekke kampanjer og aktiviteter i hele landet, hele året igjennom. Klima- og miljødepartementet var hovedansvarlige for Friluftslivets år. Miljødirektoratet var prosjektleder, mens Norsk Friluftsliv hadde ansvaret for daglig ledelse og gjennomføring.

Friluftslivsaktivitetene skulle ha lav terskel og bidra til økt deltakelse spesielt blant lite aktive grupper. Barn, unge og barnefamilier var hovedmålgrupper for satsingen. Rammer for året er nærmere beskrevet i Gjennomføringsplan og Kommunikasjonsstrategi for året. Tiltaksplanen beskriver de viktigste tiltakene.

Evaluering

I løpet av 2016 ble det utarbeidet både en intern resultatrapport og en ekstern evalueringsrapport. Begge rapportene er oversendt Klima- og miljødepartementet. Målet om å bidra til varig økt friluftslivsaktivitet vil bli evaluert i etterkant av at det stilles spørsmål om deltakelse i friluftsliv i SSBs levekårsundersøkelse i 2017.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

    Relaterte lenker