Elvepadling.Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Regulering av allemannsretten

Begrensninger i allemannsretten kan fastsettes både med hjemmel i friluftsloven og med hjemmel i andre lover. Det er viktig å være klar over at verneforskrifter til de enkelte verneområder kan inneholde begrensninger i allemannsretten. Nedenfor finner du reguleringene.

Allemannsretten kan reguleres gjennom:

Forskrifter for det enkelte verneområde etter naturmangfoldloven

Forskriftene finner du i Naturbase (se høyremeny). Slik finner du forskriftene: åpne Naturbase, zoom inn området du skal besøke, aktiver verneområdene i høyremenyen (oppdater kart), trykk symbolet for info (hvit I med rød markering rundt) i venstremenyen, sett markøren på verneområdet og klikk. I siden som nå åpner seg, finner du verneforskriften for området du har valgt.

Forskrift om økologiske funksjonsområder hjemlet i naturmangfoldloven

Slike forskrifter kan fastsettes når det er nødvendig for å ivareta leveområdet til prioriterte arter. Disse forskriftene vil du finne både på hjemmesiden vår, og hos Lovdata.

Friluftsloven

Friluftsloven gir kommunen hjemmel til å fastsette lokale forskrifter som regulerer allmennhetens ferdsels- og oppholdsrett. Slike reguleringer kan fastsettes i medhold av friluftslovens § 2 annet ledd, § 3 tredje ledd, § 3a tredje ledd, § 15 og § 16. Nye forskrifter skal kunngjøres i Norsk Lovtidend og være søkbare i Lovdatas søk i lokale forskrifter (se lenke i menyen til høyre). Miljødirektoratet er delegert myndighet til å regulere telting under villreinjakten i høyfjellet jf. § 9 tredje ledd.

Forskrifter fastsatt med hjemmel i Plan- og bygningsloven

Primært vil dette gjelde i områder med reguleringsplan. F.eks. vil arealer inne i byggefelt kunne være forbeholdt stedets beboere. For å få kunnskap om denne type reguleringer må kommunen kontaktes. (Normalt vil området være skiltet).

Regulering av rettigheter vi regner som en del av allemannsretten kan også følge av:

  • forbud mot bålbrenning, forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2
  • hundeloven
  • lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)
  • finnmarksloven (multeplukking i Finnmark)
  • drikkevannsforskriften, f.eks. forbud mot bading og bruk av båt
  • smittevernloven § 4-1
  • lokale politivedtekter
  • militære områder (skytefelt), kontakt forsvaret

Tjenester og verktøy