Morgenstemning i Reinheimen. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Hva er allemannsretten?

Allemannsretten gir rett til ferdsel og opphold i norsk natur. Den gjelder når du er i skogen, på fjellet, sjøen og elven, i vannene – uavhengig av hvem som er grunneier. Du kan også høste av naturen: plukke bær, sopp og blomster, eller fiske saltvannsfisk..

Ferdselen og oppholdet må skje innenfor rimelighetens grenser, og på en slik måte at du ikke er til ulempe for grunneieren og andre som er på tur.

Du skal alltid ta deg frem med forsiktighet og ta vare på naturen der hvor du ferdes.

Lovfestet i friluftsloven

Retten til fri ferdsel og opphold er forankret i friluftsloven, som ble vedtatt i 1957. Loven avklarer forholdet mellom friluftsliv og grunneierens rett til å disponere egen grunn, og den tar hensyn til begge deler.

Allemannsretten er lovfestet i friluftsloven og ikke spredt på forskjellige lover eller kun basert på sedvane, slik situasjonen er i de fleste andre land. Dette gjør vår allemannsrett robust og motstandsdyktig.

Både rettigheter og plikter

Allemannsretten gir deg rettigheter, men også plikter, og det er viktig å være klar over at alle rettighetene som allemannsretten gir, er begrenset.

Fri ferdsel og opphold skal foregå uten nevneverdig ulempe for andre. Allemannsretten tar sikte på å regulere bruken, slik at skadene på naturmiljøet blir minimale, og at konfliktnivået dempes. Friluftsloven definerer begrensninger i § 11 om god ferdselskultur.

Noen aktiviteter er så belastende for grunneieren og naturen at de ikke kan regnes blant allemannsrettene, for eksempel paintball.

Allemannsretten trenger gode ambassadører

De fleste vet at vi som bor i Norge kan gå tur i skogen og på fjellet, men allemannsretten trenger gode ambassadører og folk som kan stå opp for den, og forsvare den, for eksempel når noen jager deg bort fra stranden du har brukt i alle år, andre krever betaling av deg for å gå på ski, eller når turgåere slår seg ned med telt på plenen rett foran hytta di.

Den som ikke har kunnskap om egne rettigheter, kan vanskelig forsvare de samme rettighetene. Det er derfor viktig at du vet når du blir utsatt for urett.   

Den uskyldige nyttesretten

Ferdsel og opphold blir ofte omtalt som den ”uskyldige nyttesretten”, fordi det normalt ikke vil være noen fornuftige argumenter for grunneieren til å motsette seg den.  Dette er hovedreglen, men det er ikke en avgjørende betingelse.  

Mange med strandtomt vil ofte hevde at allmennheten kan være til stor sjenanse, selv om allemannsretten er utøvd på en lovlig måte.

Allemannsretten er kulturarv

Allemannsretten bygger på det samme rettsprinsippet som hevd. Det vil si at rett kan dannes ved faktisk bruk, når denne har foregått over lang tid. I Norge har fri ferdsel vært praktisert så langt tilbake i tid som noen har fortegnelse over, og lenge før begrepet friluftsliv kom i bruk.

Allemannsretten sier dermed noe om våre forfedre og deres væremåte og tankesett, og mye av vår livsstil i dag er basert på den. Allemannsretten er det rettslige fundamentet for det naturvennlig og lite ressurskrevende friluftslivet.

Relaterte lenker