Slåttedugnad i Buskerud. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Miljøvennlige arrangementer

Mange bruker naturen i Norge som arena for et organisert friluftsliv. På disse sidene kan du lese om hvordan du kan gjennomføre friluftslivsarrangementer på en miljøvennlig måte.

Viktige hensyn

Friluftslivspolitikken legger til grunn at friluftsliv er, og skal være, en helsefremmende og miljøvennlig aktivitet i naturen.

For å sikre en miljøvennlig gjennomføring av arrangementer, er det viktig å ta hensyn til naturen, kulturminner, grunneiernes interesser og andre brukere. I tillegg stilles det krav til transport, håndtering av avfall og sikkerhet.

Alle disse momentene er nærmere utdypet på disse nettsidene og i vårt notat Miljøpraksis ved friluftslivsarrangement. Her finner du også henvisninger til en rekke regler, retningslinjer, publikasjoner og nettsider med ytterligere informasjon om gjennomføring av miljøvennlige arrangementer.