Barn på tur. Foto: Dag Olav Brækkan/DNT

Friluftsliv for etniske minoriteter

Det er et klart mål i friluftslivpolitikken at friluftsliv skal være for alle. Her beskrives aktiviteter, utfordringer og erfaringer knyttet til deltakelse i friluftsliv fra innvandrere og etniske minoriteter.

I samarbeid med friluftslivorganisasjoner og offentlige myndigheter arbeider Miljødirektoratet for for å stimulere etniske minoriteter til å delta i friluftsliv. Tiltakene som hittil er gjennomført har bidratt til viktige erfaringer med tanke på videre innsats på dette området. Erfaringene viser blant annet behov for

  • muntlig dialog framfor skriftlig, på grunn av språkproblemer
  • informasjon om hensiktsmessige klær og fottøy
  • å ta særskilte hensyn ved overnattingsturer
  • å prioritere bruk av nærmiljøet og kollektive transportmidler

Erfaringene er oppsummert i notatet Friluftsliv for etniske minoriteter, som vi utarbeidet i 2008. Notatet beskriver tiltakene og erfaringene og henviser til andre sentrale aktører som har gjennomført tiltak for å stimulere etniske minoriteter til å delta i friluftsliv. Aktørene er Oslo og omland friluftsråd, Midt-Agder Friluftsråd, Antirasistisk senter, FRIGO og Oslo sportsklubb. 

Fra 2016 har Norsk Friluftsliv en større satsing på å stimulere medlemsorganisasjonene og andre relevante organisasjoner til å satse på flerkulturelt friluftsliv. Det er etablert en egen nettside i anledning satsingen. Fra 2016 er også prosjektet ORIGIN etablert i regi av Nordisk ministerråd. Prosjektet søker å sammenfatte informasjon om aktiviteter og erfaringer med flerkulturelt friluftsliv i Norden.

Relaterte lenker