Trondheim

I Trondheim havn var store deler av sjøbunnen sterkt til meget sterk forurenset av miljøgifter som PCB, PAH, TBT og tungmetaller. Forurensningen stammet blant annet fra industri, havnevirksomhet og kommunale utslipp.

Killingdal Grubeselskap AS hadde beredningsverk og utskipningshavn på området Killingdal gruver i Trondheim havn. Dette tilførte områder på land og sjøbunnen utenfor store mengder forurensninger. Utlekking fra denne eiendommen var lenge den største kilden til forurensning av sjøbunnen i Trondheimsområdet. Landområdet ble ryddet i 2010 og 2011, og utlekkingen ble stanset.

I 2014 ga Miljødirektoratet Trondheim kommune inntil 124 millioner kroner til å rydde opp i forurenset sjøbunn. Totalt var oppryddingen beregnet å koste 221 millioner kroner. Trondheim kommune og Trondheim interkommunale havn har gjennomført en omfattende opprydding i sjøbunnen i Ilsvika, Brattørbassenget, Kanalen og Nyhavna. Forurensede masser ble først mudret vekk for å opprettholde seilingsdypet for skip. Deretter ble områdene tildekket med rene lag. Mudrede masser ble deponert i et strandkantdeponi og et sjødeponi i Nyhavna. Oppryddingen ble fullført i juni 2016.

Relaterte lenker