Tromsø

Sjøbunnen i enkelte sentrale havneområder i Tromsø var meget sterkt forurenset av miljøgifter som PAH, TBT og PCB.  

På bakgrunn av høyt innhold av miljøgifter i skjell, advarer Mattilsynet mot å spise skjell, samt rundt vrakdelene av det tyske slagskipet Tirpitz ved Håkøya.

I forbindelse med Tromsø Havns behov for utbygging av nye kaier og utdypingsmudring bestemte Tromsø kommune og Tromsø Havn seg for å kombinere dette med opprydding i forurenset sjøbunn. Undersøkelser fra 2009 viste at for å nå Tromsø kommunes miljømål om tilstandsklasse II i sjøbunnen var det behov for opprydding i flere områder.

Tromsø Havn er ferdig med opprydding av forurensning på sjøbunnen. Oppryddingen foregikk fra 2010 til 2012. Forurensede masser ble tatt opp fra sjøbunnen og deponert i tette fundamenter (cellespunter) i nye kaier på Prostneset. Havna har kontrollert de mudrede områdene etter hvert for om de er blitt rene nok, og mudret og tildekket på nytt der dette har vært nødvendig.

Fylkesmannen i Troms ga tillatelse til oppryddingen og stilte strenge krav for å begrense spredning av forurensning under arbeidet, til en forsvarlig deponering av mudrede masser og til overvåking. Fylkesmannen regulerer også utslippskilder som er nødvendig for at oppryddingen skal bli vellykket, spesielt fra drift og forurenset grunn ved skipsverftet i indre havn.

Undersøkelser viser at forurensningsnivåene er i ferd med å avta i Polarhavna og deler av området utenfor Prostneset. Havna skal overvåke disse områdene for å se om den positive utviklingen fortsetter.

Oppryddingen ble finansiert av de ansvarlige for forurensningen og Miljødirektoratet. Overvåkingen av de oppryddede områdene viser at tiltakene har vært vellykket, men i ett område er det slitasje på tildekkingslaget. Fylkesmannen i Troms følger opp dette videre.

Relaterte lenker