Sunndalsfjorden

Indre deler av Sunndalsfjorden er sterkt til meget sterkt forurenset av miljøgifter som følge av utslipp fra aluminiumverk og tidligere gruvedrift.

På bakgrunn av forurensningen advarer Mattilsynet mot å spise skjell fanget i Sunndalsfjorden.

Kommunene i Sunndalsområdet har som mål at forurensningen i vann og sjøbunnen skal forbedres, slik at det innen 2020 ikke lenger er nødvendig med advarsler mot å spise sjømat i Sunndalsfjorden.

I indre deler av fjorden er PAH-forurensning det største forurensningsproblemet. Tilførselen av PAH til fjorden fra aluminiumsverket er i dag betydelig redusert etter omlegging av produksjonsteknologien i 2003. Elven Driva leder med seg rene partikler som over tid naturlig vil tildekke de PAH-forurensede områdene. På bakgrunn av omleggingen ble det i 2008 gjennomført nye undersøkelser og miljøstatusen i fjorden ble oppdatert.

Undersøkelser av havna til Hydro Aluminium Sunndal viste at det forurensningen fører til risiko for spredning av forurensning og negative effekter på helse og økologi. De viste også at det er en nedgang i PAH-konsentrasjonene i sediment og at området har en rik bunnfauna. Anbefalingen i rapporten er derfor å overvåke den naturlige tildekkingen som skjer i området.

Hydro har i flere år hatt et overvåkningsprogram i Sunndalsfjorden. Etter pålegg fra Miljødirektoratet har de justert overvåkningen for å følge opp kravene i vannforskriften. I 2016 skal resultatene fra dette brukes til å vurdere videre overvåkning i Sunndalsfjorden.

I 2013 gjennomførte Aleris Aluminium Norway AS (nå Real Alloy Raudsand AS) undersøkelser i sjøbunnen utenfor sin bedrift i Raudsand. Rapporten viser at tilstanden i sjøbunnen er generelt bedre enn i 2003, da forrige undersøkelse ble gjennomført. Forurensningen i sjøbunnen er imidlertid fortsatt høy.

Bunnsedimentene i Raudsandområdet inneholder høye konsentrasjoner av tungmetaller og PCB, og de viktigste kildene til forurensningen stammer fra avrenning fra Raudsand gruver og deponert saltslagg fra Aluvest (nå Aleris). Utslippsreduserende tiltak i Raudsandområdet samt kartlegging av kilder som gir utslipp til fjorden vurderes.

Relaterte lenker