Stavanger

Sjøbunnen i Stavanger havneområde er sterkt forurenset av miljøgiftene bly, kvikksølv, PCB, PAH og TBT. Forurensningen stammer fra flere ulike kilder, blant annet fra tidligere industri, avløp, verftsvirksomhet, gamle fyllplasser og avrenning byen. 

På grunn av høye konsentrasjoner av miljøgiftene PAH og PCB advarer Mattilsynet mot å spise skjell fra havneområdet.

Forurensningstilstanden på land og i sjø i Stavanger havneområde er nøye utredet. Undersøkelsene har blitt finansiert av Miljødirektoratet og kommunen. I noen deler av området er det utført omfattende opprydding av forurensningen på land.

Risikovurderinger viser at forurensningen i sedimentene kan medføre risiko for effekter på human helse og økologi. Det er også påvist spredning av forurensning fra grunne til dypere områder. Stavanger kommune lager i 2016 en tiltaksplan for opprydding i de mest forurensede delområdene Bangarvågen, Galeivågen og sjøbunnen utenfor Jardarholm. Planen skal vurdere og anbefale konkrete tiltaksløsninger, kostnader og nytte ved å gjennomføre oppryddingstiltak.

Tiltak avhenger av at det er kontroll på tilførsler fra land. Fylkesmannen følger opp de største skipsverftene/slippene i området. Opprydding i grunnen ved enkelte av eiendommene har startet opp.

Kommunen har ansvar for å følge opp avfallshåndtering i marinaer og småbåthavner slik at spredning av avfall og forurensing begrenses i størst mulig grad. Dette arbeidet er i gang og vil pågå videre.

Relaterte lenker