Sørfjorden

I over 100 år har den vært omfattende industrivirksomhet i Sørfjorden. Dette har ført til at store områder i indre del av fjorden er veldig sterkt forurenset. Indre del av fjorden er forurenset blant annet av tungmetaller, PCB, PAH og DDT.

De siste tiårene har nivåene av miljøgifter i fisk og muslinger hatt en nedadgående trend i Sørfjorden. Dette skyldes blant annet at industriutslippene har blitt kraftig redusert de siste 20-30 årene, og at forurenset sjøbunn i Eitrheimsvågen ble dekket til tidlig på 1990-tallet.

Miljøovervåkingen i fjorden viser at det fortsatt er alvorlig forurensning i Sørfjorden. Overvåkning viser at Torsk er forurenset av kvikksølv, PCB og DDT. Innholdet av kvikksølv er høyt i dypvannsfisk. Brosme har høye verdier av bly og moderate til høye verdier av klororganiske forbindelser. Blåskjell i fjorden er forurenset av kvikksølv, PCB, dioksiner, kadmium, DDT og bly. Mattilsynets advarer derfor mot å spise fisk og skalldyr i Sørfjorden.

Det ble i 2012 gjennomført undersøkelser for å finne ut av hvor mye tungmetaller som tilføres Sørfjorden. Den viste at det er betydelige tilførsler av metaller fra industri, men også fra den forurensede sjøbunnen. Det er for store pågående industriutslipp til at det bør ryddes opp på sjøbunnen uten at den forurenses på nytt.

Etter pålegg fra Miljødirektoratet har bedriftene Boliden og TiZir, i samarbeid med Odda kommune, laget et overvåkningsprogram for Sørfjorden. Resultatene fra 2015 viser at det fortsatt er høye konsentrasjoner av miljøgifter i fisk og blåskjell samt sediment og vann, og skal brukes til å vurdere videre overvåkning i Sørfjorden.

Relaterte lenker