Sandefjord

Sjøbunnen i store deler av Sandefjordsfjorden er sterkt forurenset av miljøgifter fra lokal industri, bydrift og havnevirksomhet. 

På grunn av høye nivåer av tungmetallet kadmium advarer Mattilsynet mot å spise krabbeinnmat fanget i Sandefjordsfjorden. 

Forurensningssituasjonen i Sandefjord er nøye kartlagt, og de største forurensningskildene på land og i sjø er stanset. Forurensningsundersøkelser og risikovurderinger viser at det er behov for opprydding av forurenset sjøbunn i Sandefjord. I tiltaksplanen for opprydding i Sandefjord anbefales tildekking med rene masser.

Både Sandefjord kommune og lokale bedrifter har gjort mye for å rydde opp i og stanse forurensning på land og i sjø. De store fergene til Strømstad i Sverige har endret navigasjonsmønster for å minske spredning av forurensede partikler fra sjøbunnen. Sandefjord havn har fjernet forurenset sediment når de har mudret for å vedlikeholde dybde ved kaiene. Kommunen reduserer forurensing fra land ved tømming av sandfangskummer, og ved å stille krav til felles avfallsplan for småbåthavner.

Ved det gamle verftsområdet på Framnes ryddes det gradvis opp i forurenset grunn i forbindelse med utbygging av området. Det vil hindre utlekking av miljøgifter til sjø. Jotun har ryddet opp i sjøbunnen utenfor bedriften på Gimle. De har også jobbet med å stanse avrenning fra forurenset grunn til sjø. All grunnforurensningen kan ikke fjernes siden eksisterende bygninger står i veien, men avrenning fra dette overvåkes.

Sandefjord kommune har fått 120 millioner kroner av Miljødirektoratet til å rydde opp forurenset sjøbunn. Det tilsvarer 75 prosent av kostnadene. Kommunen, havnevesenet og lokale bedrifter betaler for resten. Oppryddingen skal skje i perioden 2016-2017. Om du ønsker mer informasjon om prosjektet så er det tilgjengelig hos Sandefjord kommune.

Relaterte lenker