Ranfjorden

Sjøbunnen i indre Ranfjorden er sterkt forurenset med PAH. Det er også noen områder med tungmetallforurensning. Forurensningen i Ranfjorden er fra tidligere virksomhet på Koksverkstomta, gruvedrift, men også fra pågående utslipp fra industrien på Mo. Den forurensede sjøbunnen i Ranfjorden gir risiko for skade på helse og økologi.

En undersøkelse fra 2013 viste at nettsnegl og børstemark tar opp PAH og tungmetaller fra de mest forurensede delene av sjøbunnen i Ranfjorden, men at utlekkingen av miljøgifter til Ranfjorden er mye lavere enn tidligere beregnet. Oppvirvling av sediment fra båttrafikk og organismer på sjøbunnen kan allikevel gi spredning til vannmassene.

Mattilsynet har på grunn av PAH-forurensningen i Ranfjorden innført advarsler mot å spise skjell fanget i indre del av Ranfjorden. Siden fisk skiller ut PAH anses det ikke som farlig å spise fisk fanget i området.

Miljødirektoratet har brukt over 200 millioner kroner for å få ryddet opp i forurenset grunn etter det gamle koksverket. Dette har redusert utlekking av forurensning fra land. Kystverket planlegger å utføre en farledsutdyping ved Toraneskaia i perioden 2018-2023. Toraneskaia er et av de mest forurensede områdene i Ranfjorden.

Miljødirektoratet vil vurdere muligheten for å kombinere farledsutdypingen med opprydding av forurenset sjøbunn. Kystverket må først bli ferdig med forprosjekteringen, og sette en plan for når farledsutdypingen skal gjøres. Det er fortsatt store utslipp av PAH fra lokal industri. Før det blir aktuelt med opprydding må det avklares om utslippene kan kuttes, slik at områder som eventuelt ryddes opp ikke forurenses på nytt.

Etter pålegg fra Miljødirektoratet har bedrifter i Mo i Rana laget et overvåkningsprogram for å vurdere hvordan industriutslipp påvirker Ranfjorden. I 2016 skal resultatene fra dette brukes til å vurdere videre overvåkning i Ranfjorden.

Relaterte lenker