Oslo

Sjøbunnen i Oslo havn var lenge forurenset av ulike miljøgifter. En omfattende opprydding i Pipervika, Bjørvika og Lohavn ble avsluttet i 2011. Opprydding her ble avsluttet januar 2014. Oppryddingen bidrar til et bedre vannmiljø og mindre miljøgifter i fisk og skalldyr til glede for innbyggerne i Oslo kommune og tilgrensende områder.

Oslo havn KF var ansvarlig for oppryddingen. Miljødirektoratet satte som krav til Oslo Havn at sjøbunnens miljøtilstand skulle være god etter endt opprydding. Der det var behov for økt seilingsdyp, og bunnen var særlig utsatt for oppvirvling, ble sjøbunnen mudret og deponert i et dypvannsdeponi ved Malmøykalven. Andre steder har sjøbunnen blitt dekket til med rene masser. Mesteparten av de mudrede områdene er også tildekket med ren sand.

Oslo Havn er ferdig ryddet opp, og miljømålene er oppnådd. Miljøgifter har vært overvåket årlig i Indre Oslofjord siden begynnelsen av 1980-tallet. I nærområdet til Oslo havn er konsentrasjonene av de fleste miljøgiftene stabile eller nedadgående i blåskjell og torsk. Mattilsynet advarer imidlertid gravide, ammende og barn under 5 år mot å spise torsk fra indre Oslofjord på grunn av for høyt kvikksølvinnhold. De advarer også mot å spise blåskjell fra indre havn.

Dypvannsdeponiet ved Malmøykalven ble dekket til med minst 0,4 m ren sand slik kravet var i tillatelsen fra Miljødirektoratet. Oslo Havn har dokumentert at deponiet er dekket til slik Miljødirektoratet krevde. Deponiet ved Malmøykalven ble overvåket i 2011, 2012 og 2013 og skal på nytt overvåkes i 2016. Overvåkingen viser at tildekkingslaget fungerer godt til å holde forurensing på plass og hindre spredning.

Relaterte lenker