Listerfjordene

Listerfjordene er et felles navn på fjordene i Farsund, Fedafjord og Flekkefjord. Fjordene er forurenset, og kommunene i Listerregionen (Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord) har med støtte fra Miljødirektoratet ansatt en felles prosjektleder for prosjektet Rene Listerfjorder for å koordinere undersøkelser og opprydning av forurenset sjøbunn i fjordene.

Farsund

Som følge av avrenning og utslipp fra industriområder og bebyggelse har sjøbunnen rundt Farsund vært sterkt forurenset. Området var først og fremst forurenset med PCB og PAH, og Mattilsynet advarte mot å spise skjell fra området på grunn av høye konsentrasjoner av PCB og PAH.

Undersøkelser og risikovurderinger viste at det var behov for oppryddingstiltak på grunn av PCB- og PAH-forurensningen. Farsund kommune har dekket til forurenset sjøbunn på Engøy nord og sør. I 2012 gjennomførte kommunen også mudring og tildekking ved Naudodden småbåthavn. Det ble i 2014 laget en tiltaksplan for opprydding av den forurensede sjøbunnen i Lundevågen.

Opprydding av forurenset sjøbunn i Lundevågen ble ferdigstilt i januar 2018.  Det er gjort tildekking av ca. 190.000 m2 forurenset sjøbunn. Undersøkelser etter at tiltakene er ferdigstilt viser lave konsentrasjoner av metaller, kvikksølv, metylkvikksølv, PAH-forbindelser og PCB i sedimentprøvene. Disse stoffene var i tilstandsklasse I og II i henhold til Miljødirektoratets klassifiseringssystem. Undersøkelsen viste overskridelse av grenseverdien for TBT på en stasjon. Grenseverdien for TBT er svært lav.

Fedafjorden

Fedafjorden er sterkt forurenset av kvikksølv, PCB, TBT og tjærestoffer (PAH) fra industri og skipstrafikk. Eramet Norway Kvinesdal AS, Borregaard Trælandsfos AS og Kvina Verft Eiendom har gjennomført en risikovurdering av sjøbunnen etter pålegg fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Vest-Agder. Risikovurderingen konkluderte at det er behov for opprydding i Indrevika, innerst i Fedafjorden. Tilleggsundersøkelser med en tiltaksplan for opprydding av de forurensede sedimentene ble ferdig i mars 2014. Anbefalingen i tiltaksplanen er å dekke til de forurensede områdene i Indrevika med rene masser, for at forurensningen ikke skal lekke ut og påvirke miljøet. Det videre arbeidet med tiltaksutredning har gått langsomt, særlig på grunn av det er krevende å avklare ansvarsforholdene for forurensningen.

Flekkefjord

Sjøbunnen i Flekkefjord har vært sterkt forurenset av tungmetaller som bly, kobber, krom og kvikksølv samt organiske miljøgifter som PAH (polyaromatiske hydrokarboner, "tjærestoffer") PCB og TBT som har lekket ut i fjorden.

Undersøkelser og risikovurdering av sjøbunnen i delområdene i Flekkefjord viste at forurensningen utgjorde en uakseptabel risiko for helse og miljø. Risikovurderingen viste også at det var nødvendig å gjennomføre tiltak i 7 delområder; Loga (Øvre Hølen) innerst i kanalen, Årenes (Sagåsen) i Grisefjorden samt Slippen, Trellevik, Tjørsvågstrand og Simek nord som ligger i Tjørsvågbukta og Simek sør som ligger mot Lafjorden.  Størrelsen på områdene hvor det var nødvendig med tiltak er totalt 67 000 m2.

Den opprinnelige tiltaksplanen tok utgangspunkt i at det skulle etableres et strandkantdeponi. Under tiltaksgjennomføringen høsten 2018 oppstod en uforutsett hendelse der utfyllingsmasser i forbindelse med etablering av strandkantdeponiet, gled ut i sjøen på grunn av ustabile grunnforhold. Etter hendelsen søkte kommunen, i samråd med miljømyndighetene, om endringer av tillatelsen for gjennomføring av tiltakene som var tenkt gjennomført med mudring. Fylkesmannen ga i februar 2019 revidert tillatelse.

Oppryddingen av forurenset sjøbunn er gjennomført, med unntak av mudring i Øvre Hølen.  Kostnadene ved oppryddingen er ca. 55 millioner kroner. Oppryddingen er et spleiselag mellom Flekkefjord kommune, Staten, lokale bedrifter og andre samarbeidspartnere. Det er gjennomført undersøkelser av den nye sjøbunnen og resultatene viser at tiltaksmålet på tilstandsklasse II er oppnådd.

 

Relaterte lenker