Kristiansandsfjorden

Kristiansandsfjorden er stedvis sterkt til meget sterkt forurenset av flere typer miljøgifter. 

Særlig på grunn av forhøyede konsentrasjoner av PCB, dioksiner, dioksinlignende PCB og i noen grad PAH og bly, har advarer Mattilsynet mot å spise fisk og sjømat fra deler av fjorden.

Flere oppryddingstiltak er gjennomført i Kristiansandsfjorden:

  • Forurenset sjøbunn utenfor Hannevika ved Glencore Nikkelverk AS, er dekket til med rene masser.
  • Forurenset sjøbunn i småbåthavnene i Auglandsbukta, Christiansholm og Justvik har blitt mudret og deponert i et strandkantdeponi.
  • Strandkantdeponiet samler opp avrenning fra en gammel avfallsfylling og fungerer som et lokalt mottak for mudrede forurensede masser.
  • Forsvaret har ryddet opp PCB-forurenset sjøbunn i Marvika og Torsvika.
  • Kristiansand Havn KF har lagt betongmadrasser på sjøbunnen for å hindre oppvirvling og spredning av forurensede partikler rundt fergeterminalen.
  • Ved Bredalsholmen veteranskipsverft er gamle deponier på land enten fjernet eller kapslet inn.
  • Mudring av forurenset sjøbunn utenfor dokkporten er gjennomført, men det er behov for ytterligere tiltak.

Fylkesmannen følger opp saken og nye undersøkelser og tiltaksutredninger vil bli gjennomført i 2016.

Ved Elkem i Fiskåbukta er det gjennomført tiltak for å rydde opp i forurenset grunn, og utslipp av PAH til sjø via prosessvann er betydelig redusert. I 2013 ble det gjennomført en ny risikovurdering av forurenset sjøbunn i Elkembukta. Denne viste at sedimentene i området utgjør en risiko for helse, økologi og spredning. Miljødirektoratet skal vurdere hvilke tiltak som er nødvendige.

Siden 2010 har det indre fjordområdet blitt miljøovervåket. Hensikten er å sjekke om tiltakene som er gjennomført i fjorden, fører til bedre miljøtilstand. Arbeidet koordineres av Fylkesmannen. Så langt viser overvåkningen tegn til bedring.

Relaterte lenker