Harstad

Harstad havn var tidligere sterkt forurenset. Gammelt krigsmateriell, avfallsdeponier, kommunale avløp, industri og skipsindustri har tilført miljøgifter til området. Miljøgiftene PCB, PAH, TBT og kvikksølv har vært hovedproblemene.

På grunn av høye konsentrasjoner av miljøgifter i sjømat har Mattilsynet innført advarsler mot å spise fisk og sjømat i havneområdet. Harstad kommunes mål er at advarslene mot å spise fisk og sjømat skal oppheves på lang sikt.

I forbindelse med at Kystverket har utdypet farleden inn til Harstad havn, er det ryddet opp i den forurensede sjøbunnen i Harstad. De mest forurensede områdene er mudret og/eller dekket til med et rent tildekkingslag. Oppryddingstiltaket ble ferdig sommeren 2014. De forurensede massene som ble mudret er lagt i et lokalt strandkantdeponi.

Strandkantdeponiet er brukt til å opprette ny kai og til opparbeidelse av nytt landområde. Oppryddingen ga Harstad kommune ny kai og næringsarealer, i tillegg til forbedringen av sjømiljøet, og Kystverket fikk sikret innseilingen til Harstad ved utdyping av farleden.

Oppryddingen i sjø ble finansiert av kommunen, lokal industri, Kystverket og Miljødirektoratet. Forurenset grunn på land ble ryddet opp for å hindre avrenning av forurensning til sjø. Utslipp fra industrivirksomheten og kommunale utslippskilder har blitt redusert.

Miljømålet om moderat miljøtilstand i sjøbunnen er dokumentert oppnådd med god margin etter tiltaket. Ved fergekaia, har etterovervåkingen vist at tildekking har erodert bort. Resterende forurensning og overvåking etter tiltaket følges opp av kommunen og Fylkesmannen.

Relaterte lenker