Grenlandsfjordene

Grenlandsfjordene er sterkt til meget sterkt forurenset som følge av industri, skipstrafikk og annen virksomhet. Området er sterkt påvirket av kvikksølv, dioksiner og furaner.

Mattilsynet advarer mot å spise sjømat fra Grenlandsfjordene.

Forurensningen stammer hovedsakelig fra utslipp fra den nedlagte magnesiumfabrikken på Herøya. Langtidsovervåking av miljøtilstanden i fjorden viser at dioksinnivået i fisk og skalldyr holder seg stabilt høyt. Det langsiktige forvaltningsmålet for fjordene i Grenland er at forurensende sedimenter ikke skal hindre rekreasjon og næringsutnyttelse av fjordområdene.

Tiltak for å hindre spredning av forurensning fra land til vann på Klosterøya ved Skien har blitt gjennomført. Kartlegging av mulighetene for å rydde opp i forurenset elvebunn utenfor Klosterøya starter i 2016.

Grenland Havn og de største industrihavnene i området har undersøkt av skipsoppvirvling for å avklare om havneaktiviteten fører til spredning av forurensning. Resultater av undersøkelsene i 2012 viser at det er beregnet størst spredning av partikkelbundet forurensning i området rundt kaiene på Herøya ved utløpet av Skienselva i Porsgrunn. Miljødirektoratet følger i 2016 opp arbeidet med å begrense spredning av forurensning i dette området.

I "Opticap"-prosjektet ble tynntildekking av forurenset sjøbunn og utleggingsmetoder testet ut i Eidangerfjorden og i Ormefjorden, to fjordsegmenter av Grenlandsfjorden. Ulike typer tildekkingsmasser ble lagt ut på 30 meter og 100 meters dyp.

Miljødirektoratet har i ettertid finansiert overvåking av testfeltene for å innhente mer kunnskap om effekter av tildekkingen på utlekking av organiske miljøgifter og på dyrelivet på- og i sjøbunnen. Undersøkelsene ble gjennomført i 2013 og 2014 og viste at aktivt kull er mer effektivt enn kalkstein og leire til å tildekke forurensning. Aktivt kull medfører imidlertid at en del arter klarer seg dårligere sammenlignet med områder uten aktivt kull. Resultatene er oppsummert i egen rapport fra 2014.

I oktober 2013 fikk Porsgrunn kommune tillatelse til å fylle ut 1 mill. m3 sprengsteinmasser i Gunneklevfjorden. Det pågår nå undersøkelser for å gi nødvendige avklaringer om grunnen er stabiil nok for utfylling. Miljødirektoratet har pålagt Norsk Hydro å lage en tiltaksplan for hele Gunneklevfjorden. Tiltaksplanen er ferdig, og er hos Miljødirektoratet for vurdering og videre oppfølging.  

Relaterte lenker