Drammensfjorden

Selv om Drammensfjorden stadig blir renere, finnes det fremdeles miljøgifter som PAH og TBT i sedimentene på sjøbunnen.

Mattilsynet advarer mot å spise sjømat fra området på grunn av forurensning fra tinnorganiske stoffer.

Industriutslipp og grunnforurensning har spredd miljøgifter til Drammensfjorden. Forurenset grunn ved flere store industriområder langs Drammensfjorden har blitt ryddet opp, blant annet for å hindre spredning av forurensing til sjø. Deler av forurensningen i Gilhusbukta har også vært ryddet opp, men en god del gjenstår.

Overvåkning har vist at partikler fra Drammenselva og Lierelva naturlig dekker til forurenset sjøbunn i indre Drammensfjorden. Det gjør at fjorden er i ferd med å bli renere, men det finnes fortsatt forurensningskilder på land. Hovedtiltaket for å få en renere Drammensfjord er derfor fjerning av forurensningskilder og overvåket naturlig tildekking, men det er noen delområder som har behov for mer direkte oppryddingstiltak. Blant annet skal det i løpet av høsten 2016 utarbeides en tiltaksplan for opprydding av forurenset sjøbunn utenfor Brakerøya.

Høsten 2016 skal det komme en sluttrapport som gjennomgår arbeidet med forurenset sjøbunn i Drammensfjorden. Den skal brukes til å avgjøre videre oppfølging av forurenset sjøbunn i Drammensfjorden.

Relaterte lenker