Tildekking av forurensede sedimenter i Arendal havn pågikk fra november 2018 til april 2019. Foto: Arendal kommune.

Sjøbunnen i Arendal indre havn er blitt ny og ren

Deler av Arendals havneområder har vært  sterkt forurenset av blant annet kobber, kvikksølv, tjærestoffer og tinnforbindelser som følge av tidligere tiders utskiping av trelast og jernmalm, av industri, båttrafikk og avrenning fra land. Nå er det ryddet opp i forurensningen i Pollen og Kittelsbukt.

Forurenset sjøbunn er dekket til med rene masser av sand og grus. Dette vil hindre oppvirvling av forurenset sediment fra båttrafikken og føre til at fisk og andre dyr, tang og tare, kan etablere seg der igjen. Badeplasser, særlig i Kittelsbukt, vil bli mer fristende for byens befolkning.

Sjøbunnen har vært den største forurensningskilden for det marine miljøet rundt Arendal by. Undersøkelser viste at forurensningen utgjorte en uakseptabel risiko for helse og miljø. Tiltak var derfor nødvendig i Pollen og Kittelsbukt.

Oppryddingen i indre havn har blitt gjennomført som et spleiselag mellom staten og kommunen. Staten ved Miljødirektoratet har finansiert omlag 60 prosent av tiltakskostnadene, og Arendal kommune har dekket resten. Tiltaket har totalt kostet omlag 20 mill. kroner. Det har blitt gjennomført tildekking av sjøbunnen med 30-40 cm rene sand- og grusmasser i Pollen og Kittelsbukt, i et område som samlet tilsvarer omlag fem fotballbaner.

Oppryddingsprosjektet i Arendal-området har foregått i flere etapper gjennom mange år. Tidligere har det blitt gjennomført oppryddingstiltak både i forurenset grunn på land ved Eydehavn, som ligger noen kilometer fra Arendal sentrum, og i sjøbunnen i Bukkevika. Disse områdene ligger lenger øst i Tromøysundet. Dit ble den kommunale havna flyttet i 2008. Det som nå er gjort er å tildekke de sentrumsnære områdene i Pollen og Kittelsbukt. Med dette regner vi med at det vesentligste av forurensning i sjøen ved Arendal er ryddet opp i. Det som gjenstår er vurderinger av behovet for opprydding på sjøbunnen i Barbubukt, samt  utenfor verftsområdene på Pusnes på Tromøya og ved Vindholmen i Tromøysundet.

Oppryddingstiltakene  vil redusere risikoen betydelig for at skips- og båttrafikk skal virvle opp og spre forurensede sedimenter i Arendals havn.

Arendal: Kartet viser sentrum/bybebyggelsen i Arendal som gulmerket. Kittelsbukt er angitt i kartet. Pollen ligger i det gulmerkete området, mellom Kittelsbukt og Barbubukt.

Relaterte lenker