Etter en kartlegging av forurensningen langs norskekysten, er 17 områder prioritert for ytterligere undersøkelser og tiltak. Trondheim havn er ett av dem. Foto: Trondheim Havn

Sjøbunnopprydding i prioriterte områder

Etter en større kartlegging av forurensningssituasjonen i sjøbunnen langs norskekysten, har Miljødirektoratet prioritert 17 områder for ytterligere undersøkelser og tiltak. For hvert av disse områdene er det utarbeidet fylkesvise tiltaksplaner for forurenset sjøbunn. Hensikten med disse planene er å oppnå en helhetlig behandling av forurenset sjøbunn i hvert område. Planene tar for seg eventuelle forurensningskilder på land, og inkluderer vurderinger av hvilke områder som bør prioriteres for opprydding, inkludert opprydding i havner, ved skipsverft og i småbåthavner.

                                                              

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy