Celler med forurenset sediment fra Tromsø havn ble fundament for ny kai. Foto: Miljødirektoratet

Havner og skipsverft

Sjøbunnen ved havner og skipsverft er ofte forurenset av miljøgifter. Regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn følges opp gjennom pålegg om undersøkelser og risikovurderinger av forurensning fra slike havnevirksomheter.

I samarbeid med Fylkesmannen har Miljødirektoratet prioritert omtrent 100 verftsområder for videre oppfølging og kartlegging av forurensing. I tillegg har et utvalg større industri- og trafikkhavner i de prioriterte tiltaksplanområdene fått pålegg om å undersøke hvordan havnevirksomhetene har bidratt med å forurensne. Miljødirektoratet gjennomgår rapportene og vurderer om det er behov for tiltak i områdene.

Undersøkelsene viser at det er behov for tiltak både på land og i sjø ved et flertall av verftene. Videre tiltak kan enten være fysiske oppryddingstiltak for å bedre miljøtilstanden eller supplerende undersøkelser. Videre arbeid følges opp av forurensningsmyndighetene.