Miljøambassadører

Takk for nok et fint skoleår og takk for oss. Miljøambassadør-satsngen er nå avsluttet.

Generasjon Grønn/ Miljøambassadører

Siden Miljøambassadør-satsingen startet i 2011 har nærmere 250.000 elever hørt et Generasjon Grønn foredrag, og lært mer om klimasystemet, klimaendringer og -tilpasning, konsekvenser for naturmangfold og framtidas grønne løsninger. Prosjektet ble avsluttet juni 2016.

- Levende formidlet, godt faglig innhold, fine bilder og animasjoner, god kontakt med elevene. Troverdig!
(Evaluering fra lærer på VGS, høsten 2015)

Evaluert

Satsingen har vært kontinuerlig evaluert. Rambøll fikk i oppdrag å gjøre en sluttevaluering. Hovedmålsettingen med evalueringen har vært å belyse hvordan utbyttet av satsingen vurderes, både fra lærernes ståsted, og i andre interessenters perspektiv. Det har også vært et mål at en gjennomgang av satsingen skal gi et læringsutbytte og ha overføringsverdi til andre kommende skoleprosjekter. 

Hovedfunn fra evalueringen:

  • Det direkte og personlige møtet mellom foredragsholder og målgruppen skaper en sterkere relasjon og interesse for klimautfordringen enn noen film eller nettbasert kampanje kan klare.
  • Elevene vurderer selv at foredragene gir dem bedre kunnskap om klima og miljø
  • Lærerne sier at foredragene bidrar til økt kunnskap og de ser et økende engasjement om klima og miljø hos elevene i etterkant av foredragene
  • Ung-til-ung formidling (rollemodell) har svært god effekt og påvirkningskraft
  • Miljødirektoratet har vært oppfattet som en nøytral kunnskapsleverandør og det oppleves som trygt å eksponere elever for informasjon som er kvalitetssikret av et direktorat
  • Miljøambassadør-satsingen har også hatt en læringseffekt hos lærerne.

Vi vil benytte anledningen til å takke alle dere som gjennom årene har planlagt undervisning, bestilt og lagt til rette for foredragsbesøk fra oss. Vi håper og tror at våre miljøambassadører har vekket bevissthet, gitt kunnskap og satt spor i en generasjon unge som skal bidra til at Norge når sine klimamål.

Vi takker også Bjerknessenteret for Klimaforskning, Tobias Thorleifsson, Norsk Enøk og Energi as og Skolelab i Bergen, for et strålende samarbeid.

Takk for oss.

Relevante lenker:

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Kristin Westby, seniorrådgiver, Kommunikasjonsenheten

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker