Naturveiledere fra Statens naturoppsyn veileder barn i Langedrag Naturpark. Foto: Ida Glemminge

For skole

Miljødirektoratets tilbud til skoler er i hovedsak kanalisert gjennom satsingen Den naturlige skolesekken (DNS). 

Vi informerer også generelt om natur og miljø, og mye av denne informasjonen kan være til nytte for skoler. Nedenfor beskrives noen av tilbudene. 

Den naturlige skolesekken

Miljødirektoratet bidrar til utvikling av undervisningsopplegg og lærerkurs gjennom Den naturlige skolesekken (DNS).

DNS inviterer til arbeidsmåter der skoler tar i bruk sitt eget nærmiljø som læringsarena, med konkrete, lokale problemstillinger. Formålet er å bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap om og blir bevisste på bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer. DNS skal utvikle nysgjerrighet og kunnskap om natur og samfunn og bidra til økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnopplæringen.  Gjennom Den naturlige skolesekken oppfordres skolene til å samarbeide med ulike eksterne aktører.

DNS har en tilskuddsordning der skoler kan søke om utviklingsmidler.

Naturveiledning

Naturveiledning er formidling av kunnskap om naturen og dens sammenhenger, med formål å styrke innsikt, respekt og omsorg for natur- og kulturmiljøet. Naturveiledning foregår i hovedsak ute. Statens naturoppsyn (SNO) har ansatt 11 naturveiledere som blant annet samarbeider med skoler og utdanningsinstitusjoner. Aktuelle tema er verneområder, kulturlandskap, høyfjellsøkologi, villrein, rovdyr, våtmarker, botanikk, marinbiologi, laks og ferskvannsbiologi. SNO har oppsynspersonell over hele landet, som har veiledning og informasjon som sentrale arbeidsoppgaver. 

Norge har 15 nasjonalparksentre som formidler natur, friluftsliv og naturopplevelser. I tillegg er det 5 våtmarks- og 3 rovviltsentre. Sentrene har flere gode undervisningsopplegg til skoler.

Andre skoletilbud

Miljødirektoratet har utviklet noen egne skoletilbud og bidratt til utvikling av andre gjennom våre tilskuddsordninger.

Gjennom tilskuddsordningene til friluftsliv gir Miljødirektoratet også støtte til utvikling av tilbud knyttet til friluftsliv i skolen i regi av bl.a. friluftslivsorganisasjonene og friluftsrådene. Mer informasjon om disse tilbudene:

Miljøambassadører

Siden Miljøambassadør-satsingen startet i 2011 har nærmere 250.000 elever hørt et Generasjon Grønn foredrag, og lært mer om klimasystemet, klimaendringer og -tilpasning, konsekvenser for naturmangfold og framtidas grønne løsninger. Prosjektet ble avsluttet juni 2016.

Satsingen har vært kontinuerlig evaluert, og Rambøll har utført en sluttevaluering (PDF). 

Oppslagsverk

Miljøstatus i Norge
Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Miljøstatus dekker mange miljøtemaer som klima, hav og vann, avfall, kulturminner og naturmangfold. Sammenhengen mellom naturens tilstand, miljøpåvirkninger, konsekvenser og tiltak er formidlet på en enkel og forståelig måte.

Kart
På Miljøstatus finner du også kart med mye spennende lokal miljøinformasjon, miljødata og filmer som kan brukes i undervisningen. Kartet på Miljøstatus kan hentes opp på både pc, nettbrett og på mobiltelefon. Vi anbefaler å bruke Chrome eller Firefox som nettleser.

Miljøgifter
Erdetfarlig er et oppslagsverk fra Miljødirektoratet i samarbeid med Miljømerking og Mattilsynet, om farlige stoffer i forbrukerprodukter.

Relaterte lenker