Sauebeiting for å holde vegetasjonen nede kan være et praktisk forvaltningstiltak også i friluftslivsområder. Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no

Forvaltning av friluftslivsområder

Forvaltning av sikrede friluftslivsområder omfatter et vidt spekter av arbeidsoppgaver med aktører både på statlig, fylkes- og kommunalt nivå. Her beskrives oppgavefordelingen mellom de tre nivåene og arbeidet med forvaltningsplaner.

Sentrale oppgaver er saksbehandling, eiendomsforvaltning og planlegging og oppgaver knyttet til løpende drift, som tilrettelegging, skjøtsel, informasjon med mer. Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om statlig økonomisk medvirkning over kap 1420 post 78 i statsbudsjettet.

DN-håndbok 30-2011 Forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder gir bred veiledning når det gjelder forvaltning av områdene (se lenke til høyre).

Oppgavefordeling

Den daglige driften av de statlig sikrede friluftslivsområdene er det kommuner og interkommunale friluftsråd som står for. Miljødirektoratet har det overordnede forvaltningsansvaret. Det regionale ansvaret er delt mellom fylkeskommunen og fylkesmannen.

Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder og skal sørge for at hovedlinjene i områdeforvaltningen samsvarer med den nasjonale friluftslivspolitikken.

Fylkesmannen opptrer som grunneier og rettighetshaver på vegne av staten innen sitt fylke. Dette innebærer et ansvar for oppfølging av saker som vedrører forvaltningen av de sikrede friluftslivsområdene, som for eksempel å godkjenne nye forvaltningsplaner (inkl. tiltaksplaner).

Fylkeskommunen forvalter den statlige investeringsposten for tilrettelegging av de statlig sikrede friluftslivsområdene. Fylkeskommunen koordinerer arbeidet med enkle kommunale forvaltningsplaner og tiltaksplaner for tilrettelegging.

Kommuner og interkommunale friluftsråd har det daglige drifts- og tilsynsansvaret for statlig sikrede friluftslivområder. I tråd med vilkår for statlig økonomisk medvirkning har kommune/interkommunalt friluftsråd forpliktet seg til følgende oppgaver: planlegging, informasjon, tilrettelegging, skjøtsel, å foreslå og utarbeide adferdsregler, organisere økonomiske forhold og følge opp vedtak som er fattet av fylkesmannen eller direktoratet. 

Der statlig sikrede friluftslivsområder eies av kommuner eller interkommunale friluftsråd, har disse i utgangspunktet all myndighet og ansvar for bruken av områdene. De er likevel bundet av tinglyst erklæring om at området ikke kan brukes til annet enn friluftslivsformål uten samtykke fra staten ved Miljødirektoratet.

Forvaltningsplaner

Vi krever at kommunene utarbeider forvaltningsplaner for friluftslivsområdene. Fylkeskommunen har ansvar for å påse at planene utarbeides. Hovedhensikten med å utarbeide forvaltningsplaner er å få en bedre oversikt over det faktiske behovet for budsjettsmidler i det enkelte friluftslivsområde. En slik oversikt vil gi forvaltningen et bedre grunnlag for å tildele budsjettsmidler til sikrede friluftslivsområder der behovet er størst.

Ved tildeling av midler vil vi prioritere fylker som gjennom en forvaltningsplan kan dokumentere behov for tiltaksmidler og som dessuten har konkrete planer for gjennomføring av tiltak i en planperiode.

Mal for forvaltningsplaner

Miljødirektoratet har utarbeidet en mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområder. Av malen går det fram hvilke opplysninger forvaltningsplanen skal inneholde. Malen illustrerer også at det er tilstrekkelig med enkle forvaltningsplaner. Du finner veiledning til utfylling av malene, og selve malen, i menyen til høyre.

 

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker