Issolleie. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Utarbeidelse av forvaltningsplan

Arbeidet med forvaltningsplaner krever involvering og god dialog med ulike brukergrupper og andre relevante myndigheter. Det er spesielt viktig å involvere grunneiere, rettighetshavere og andre som kan bli direkte berørt av spesifikke retningslinjer i forvaltningsplanen.

Gjennom prosessen med å utarbeide forvaltningsplanen skal det avklares og tas stilling til hvordan ulike verne- og brukerinteresser skal avveies i forhold til formålet med vernet. Slik vil forvaltningsplaner også bidra til en mer forutsigbar forvaltning av verneområdene, og til at konflikter dempes.

Faser i forvaltningsplanarbeid

Det totale arbeidet med å utarbeide forvaltningsplan, kan deles inn i fire faser. Prosessen vil være lik ved revisjon av forvaltningsplaner.

Fase I - prosjektplan

Forvaltningsmyndigheten skal utarbeide en prosjektplan som skal bidra å sikre fremdrift i arbeidet med forvaltningsplanen.

Innhold i prosjektplan

Innledningsvis bør prosjektplanen kort omtale bakgrunnen for forvaltningsplanarbeidet, hva formålet med forvaltningsplanen er (prosjektmål), samt definere hvem som er målgruppen for forvaltningsplanen. Videre skal prosjektplanen vise hvordan arbeidet med forvaltningsplanen skal organiseres. Hvilke referansegrupper/rådgivende utvalg som skal opprettes, og hvilken rolle de skal ha i forvaltningsplanprosessen bør bl.a. omtales.

Kritiske suksessfaktorer i forvaltningsplanarbeidet bør gjennomgås. Hvilke faktorer er avgjørende for at prosessen blir god (f.eks. tilgang på ressurser, god kommunikasjonsflyt mv.). Er det behov for supplerende kartlegginger innenfor spesifikke tema så bør dette synliggjøres i prosjektplanen.

Prosjektplanen skal inneholde en fremdrifts-/milepælsplan for forvaltningsplanarbeidet, som viser møtefrekvens, informasjonsflyt mv. Prosjektplanen skal også inneholde et budsjett som viser estimerte kostnader, gjerne fordelt på de ulike fasene i forvaltningsplanarbeidet. 

Fase II – melding om oppstart

Forvaltningsmyndigheten skal utarbeide melding om oppstart med utgangspunkt i prosjektplanen. Det vil som en oppfølging av oppstartsmeldingen være aktuelt å arrangere møter med berørte kommuner, regionale instanser, grunneiere/rettighetshavere og brukergrupper.

For områder som forvaltes av nasjonalpark-/verneområdestyrer anbefaler Miljødirektoratet at arbeidet med forvaltningsplanen organiseres som et prosjekt med ei referansegruppe eller et rådgivende utvalg.  Det er viktig å involvere grunneiere/rettighetshavere, lokal brukergrupper, miljøvernorganisasjoner, regionale myndigheter mv.

I samiske områder skal samiske interesser involveres i forvaltningsplanarbeidet, jf. konsultasjonsavtale av 2005 samt avtale mellom Sametinget og Miljøverndepartementet av 2007.

For områder vernet som naturreservat må det vurderes om det er behov for å etablere referansegruppe eller et rådgivende utvalg. Omfanget av forvaltningsplanarbeidet for naturreservater vil variere, for noen områder vil forvaltningsplanen kun være en kort plan med hovedfokus på skjøtsel.  I mange områder vil det være nok å involvere direkte berørte grunneiere/rettighetshavere, brukere av området og kommune i forvaltningsplanarbeidet.

Innhold i melding om oppstart 

Melding om oppstart skal bygge på prosjektplanen som forvaltningsmyndigheten har utarbeidet.

  • Bakgrunn for forvaltningsplanarbeidet
  • Formålet med forvaltningsplanen
  • Det bør presiseres at arbeidet med forvaltningsplanen ikke åpner for ny vurdering av verneforskrift og grensedragning
  • Organisering av arbeidet (aktuelle aktører, informasjonsflyt underveis mv.).
  • Fremdriftsplan – viktig å synliggjøre når publikum kan komme med innspill
  • Oversiktskart over verneområdet

Oppstartsmeldingen skal sendes til kommune, fylkeskommune, grunneiere og andre rettighetshavere, samt aktuelle brukergrupper. Miljødirektoratet skal ha kopi av oppstartsmeldingen.  

Oppstartsmeldingen skal være tilgjengelig på forvaltningsmyndigheten sin nettside.

Fase III - prosess

Fra Miljødirektoratet sin side det ønskelig med jevnlig dialog med forvaltningsmyndigheten underveis i forvaltningsplanarbeidet. På den måten vil en tidlig i prosessen kunne gi veiledning om innhold, struktur og utarbeiding av retningslinjer.

For naturreservat kan utkast til forvaltningsplan utarbeides av eksterne konsulentfirmaer, dersom forvaltningsmyndigheten (kommune/fylkesmann) finner dette hensiktsmessig. Forvaltningsmyndigheten må gjennomgå planen og sørge for at eventuelle retningslinjer er i tråd med verneforskrift og gjeldende forvaltningspraksis.

Forvaltningsplaner for områder som forvaltes av nasjonalpark-/verneområdestyrer skal ikke utarbeides av eksterne konsulenter.  Det er forvaltningsmyndigheten sin sekretær som skal gjennomføre den praktiske delen av forvaltningsplanarbeidet, men det er nasjonalpark-/verneområdestyret som er prosjekteier. Forvaltningsmyndigheten skal samarbeide med faglig rådgivende utvalg, samt administrativt kontaktutvalg i forvaltningsplanprosessen.

Miljødirektoratet skal ha følgende forvaltningsplaner til faglig gjennomgang før høring:

  • forvaltningsplaner for nasjonalparker og landskapsvernområder som forvaltes av nasjonalpark-/verneområdestyrer
  • forvaltningsplaner for verneområder med Ramsar-status

Forvaltningsmyndigheten har ansvar for at planen sendes ut på høring. Høringsfrist skal fremgå av oversendingsbrevet. Forvaltningsplanutkast sendes på høring til kommune, fylkeskommune, grunneiere og andre rettighetshavere, aktuelle brukergrupper, samt andre aktuelle etater.

Kunngjøring om at forslag til forvaltningsplan er lagt ut til offentlig ettersyn skal publiseres i avis(er) som er alminnelig lest på stedet og på internett. Kunngjøringen skal opplyse om hvor interesserte kan få tilgang til dokumentet og høringsfrist.

Etter høring skal forvaltningsmyndigheten vurdere alle innspill og eventuelt justere forvaltningsplanen. Foreslåtte endringer skal diskuteres med etablert arbeidsgruppe/rådgivende utvalg, og i områder med samiske interesser skal forvaltningsmyndigheten gjennomføre konsultasjoner med Sametinget med målsetting om å oppnå enighet.

Fase IV – godkjenning

En oppsummering av alle høringsuttalelser skal følge forvaltningsplanen når denne sendes over til Miljødirektoratet for godkjenning. Endringer skal synliggjøres i forvaltningsplanen eller i brev som følger forvaltningsplanen. Det bør fremgå hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert innspill som har kommet inn i høringsprosessen.

Følgende forvaltningsplaner skal sendes til Miljødirektoratet for godkjenning:

  • forvaltningsplaner for nasjonalparker og landskapsvernområder som forvaltes av nasjonalpark-/verneområdestyrer
  • forvaltningsplaner for verneområder med Ramsar-status

Dersom forvaltningsmyndigheten for et naturreservat er delegert til en kommune, så skal fylkesmannen godkjenne forvaltningsplanen. For øvrige naturreservater kan fylkesmannen selv godkjenne forvaltningsplanen.

Før godkjenning av planen skal Miljødirektoratet, eventuelt forvaltningsmyndigheten, konsultere med Sametinget.

Når forvaltningsplanen er godkjent av Miljødirektoratet skal forvaltningsmyndigheten ferdigstille planen og sørge for at den blir publisert i Naturbase, samt på forvaltningsmyndigheten sin nettside. Forvaltningsmyndigheten skal også orientere aktuelle grunneiere/rettighetshavere, andre brukergrupper og forvaltningsorgan om at planen er godkjent.

Forvaltningsplanen skal sendes i elektroniske utgave (pdf-format) til Miljødirektoratet når denne er ferdigstilt. Fastsatte bevaringsmål skal legges inn i Miljødirektoratets fagsystem for verneområder.

Revisjon av forvaltningsplaner

Forvaltningsmyndigheten er ansvarlig for å gjennomføre revisjon av forvaltningsplaner. Planperioden skal fastsettes i forvaltningsplanen. Planperioden bør ikke være på mer enn 10 år. Ved behov kan planen revideres før planperioden utløper. Dersom det ikke er fastsatt bevaringsmål i gjeldende forvaltningsplan blir dette en viktig del av revisjonsarbeidet.

Relaterte lenker