Langeskavlen i Jotunheimen. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Tiltaksplan

Med utgangspunkt i forvaltningsplanen for et verneområde, kan det utarbeides en tiltaksplan, som oppsummerer alle tiltak forvaltningsmyndigheten ønsker å gjennomføre for å ivareta og eventuelt styrke verneverdiene.

Tiltaksplanen er et viktig verktøy for å komme i dialog med ulike brukerinteresser, samtidig vil en godt gjennomarbeidet og forankret tiltaksplan kunne utløse felles ressursbruk på tiltak som er av interesse for flere brukergrupper. Tiltaksplan vil danne grunnlag for prioriteringer som gjøres i forbindelse med Miljødirektoratets årlige fordeling av tiltaksmidler til forvaltning av verneområder. Nasjonalpark-/verneområdestyrer skal utarbeide tiltaksplan for sine områder.

For verneområder som forvaltes av nasjonalpark-/verneområdestyrer er det naturlig at administrativt kontaktutvalg og faglig rådgivende utvalg, samt Statens naturoppsyn, fjellstyrer, lokale turistforeninger, villreinnemder mv., blir involvert i prosessen med utarbeidelse av tiltaksplan,

Tiltaksplanen skal være tilgjengelige på forvaltningsmyndigheten sin hjemmeside, sammen med øvrige plandokumenter.

Rammer

Tiltakene som tas inn i en tiltaksplan skal bidra til å ivareta eller styrke verneverdiene og skal være forankret i forvaltnings-/skjøtselsplan. Dette skal bidra til å sikre en helhetlig og langsiktig forvaltning av verneområdene.

Det skal gjøres en fortløpende prioritering av tiltakene. Tiltak som ikke står oppført i gjeldende planer kan tas inn i tiltaksplanen så lenge de er i tråd med føringene som er gitt forvaltnings-/skjøtselsplan.

Prosess og varighet

I forbindelse med oppstart og revidering av forvaltningsplan, og eventuelt skjøtselsplan, vil det være naturlig å vurdere tiltaksplanen. Forvaltningsmyndigheten kan be om innspill til tiltaksplanen som del av planprosessen. Tiltaksplanen skal gjelde for fire år, jf. nasjonalpark-/verneområdestyret sin periode, med årlig rullering i forkant av Miljødirektorat sin årlige fordeling av tiltaksmidler.

Det er viktig å organisere flerårige og ressurskrevende tiltak som prosjekt. Dette vil sikre at prosessen er godt forankret, og at tiltaket lar seg gjennomføre som planlagt, jf. de økonomiske og tidsmessige rammene som er satt. Det er også viktig å synliggjøre hvem som er ansvarlig for fremdriften i prosjektet. I tillegg er det viktig at tiltakene settes opp i prioritert rekkefølge, slik at man sikrer at tiltak som går over flere år gjennomføres.

Tiltak som er gjennomført skal tas ut av planen, men kan hvis ønskelig oppsummeres i egen oversikt som utarbeides av forvaltningsmyndigheten.

Mal for tiltaksplan

Miljødirektoratet har utarbeidet en mal for tiltaksplaner, som nasjonalpark-/verneområdestyrer skal bruke. Miljødirektoratet ønsker at tiltaksplanene følger en felles struktur, og malen inneholder de opplysninger som må foreligge før det kan søkes om tiltaksmidler.  Ved behov kan forvaltningsmyndigheten tilføye ekstra kolonner til slutt i tabellen, etter kolonnen «merknad/kommentar».

Tiltaksplanene skal være en oversikt over alle tiltak, med konkretisering av ressursbehov og ressursbruk. Den skal ikke inneholde lange beskrivelser av tiltaket. Beskrivelse av enkelttiltak må tas inn i forvaltnings-/skjøtselsplaner eventuelt i egen prosjektbeskrivelse. Kostnader til prosjektering må synliggjøres i tiltaksplanen.

Relaterte lenker