Langs en merket sti i høyfjellet. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Struktur og innhold i forvaltningsplaner

En forvaltningsplan skal inneholde en beskrivelse av verneverdier, brukerinteresser og annen aktivitet i området, retningslinjer for forvaltning, og omtale av konkrete mål og tiltak som skal bidra til å ivareta verneverdiene. Forvaltningsplanen skal være så presis og kortfattet som mulig.

Innhold i forvaltningsplanen

Forvaltningsplanen skal bidra til at verneområdene blir forvaltet på en langsiktig, helhetlig og forutsigbar måte. Forutsigbarhet for ulike brukerinteresser vil kunne være med på å dempe mulige konflikter, samtidig som en unngår tilfeldige enkeltavgjørelser som kan skade verneverdiene og skape uheldig presedens.

Forvaltningsplanen skal ha fokus på verneverdiene og skal fungere som et praktisk verktøy (oppslagsverk) for forvaltningsmyndigheten. Oversiktlig og god struktur er derfor viktig. Forvaltningsplanen er også av interesse for ulike målgrupper, bl.a. offentlige etater, grunneiere/rettighetshavere, samt brukergrupper som turistforeninger/turlag, hytteforeninger, og privatpersoner.    

Struktur

Innledende tekst

Innledningsvis bør forvaltningsplanen inneholde et kort avsnitt om verneplanprosess og bakgrunn for verneplanarbeidet, samt målet med forvaltningsplanarbeidet. Det bør lages en generell tekst om forvaltningsordningen for det aktuelle verneområdet. Det skal i tillegg fremgå av teksten hvordan naturmangfoldloven er tatt hensyn til og vektlagt ved utarbeidelse av plandokumentet. Forvaltningsplanen kan videre inneholde en kort beskrivelse av historisk bruk. Videre kan en omtale dagens bruk med fokus på forvaltningsrelevante tema.

Kunnskapsstatus/kunnskapsgrunnlag om verneverdier

Forvaltningsplanen skal inneholde en kort gjennomgang av kunnskapsgrunnlag i forhold til verneverdier, samt knytte dette opp mot overvåkings- og kartleggingsbehov. Hvilke trusler/utfordringer verneverdiene er utsatt for bør omtales kort. Dette kan være trusler innenfor og utenfor vernegrensene.

Forvaltning av verneområdet

Denne delen av forvaltningsplanen skal omhandle aktuelle bevaringsmål og eventuelt forvaltningsmål som forvaltningsmyndigheten skal legge til grunn i forvaltningen av området. Planlagte tiltak og skjøtsel skal omtales. Dersom det ikke utarbeides egen skjøtselsplan for verneområdet, må aktuelle skjøtselstiltak beskrives i forvaltningsplanen. Det må gjøres en vurdering av skjøtselsbehov og aktuelle tiltak, eventuelt med en prioritering av tiltakene. Retningslinjer for ulike brukerinteresser skal omtales. Det skal også fremgå hvordan vernebestemmelsene skal forstås innenfor verneforskriftens rammer.  

Saksbehandlingsrutiner

Saksbehandlingsrutiner bør omtales i forvaltningsplanen. Den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48 skal også omtales, samt krav til søknad om dispensasjon, hvor søknad skal sendes mv.

Oppsyn

Forvaltningsplanen bør inneholde en omtale av forvaltningsmyndigheten sitt samarbeid med Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn i forbindelse med overvåking og andre oppsynsoppgaver, samt om anmeldelsesrutiner. Eventuelt omtale dersom andre aktører har oppgaver knyttet til oppsyn i verneområdet.

Mal for forvaltningsplan

Forvaltningsplaner for verneområder som forvaltes av nasjonalpark-/verneområdestyrer skal utarbeides i tråd med mal for forvaltningsplaner som er utarbeidet av Miljødirektoratet.

Forvaltningsplaner for Ramsarområder skal utarbeides i tråd med mal utarbeidet av Miljødirektoratet. Malen bør også brukes ved utarbeiding av forvaltningsplan for andre naturreservat. 

Temakart

For noen verneområder kan det være aktuelt å utarbeide temakart, som kan tas inn som en del av, eller som vedlegg til, forvaltningsplanen. Temakart kan være til hjelp ved behandling av søknader om dispensasjon fra verneforskriften, og vil sammen med klare målsettinger for verneområdet, samt gode retningslinjer i forvaltningsplanen være et viktig virkemiddel for å ivareta verneverdiene og brukerinteressene på en konsekvent og forutsigbar måte.

Konkrete mål og retningslinjer i forvaltningsplaner og skjøtselsplaner for verneområder bør knyttes til temakart, som illustrerer hvor og eventuelt når bestemte aktiviteter bør reguleres, eventuelt hvor og når det bør gjennomføres nødvendige skjøtselstiltak, samt hvor tilretteleggingstiltak skal gjennomføres.

Temakart kan vise:

  • Enkeltobjekter som bygninger og traseer/stier
  • Avgrensede areal der det er fastsatt bevaringsmål for en nærmere definert kvalitet
  • Avgrensede arealer der det er åpnet for en bestemt aktivitet, for eksempel organisert bruk av hest, hundekjøring mv. 

Relaterte lenker