Storskogdalen. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Forvaltningsplan

Forvaltningsplaner for verneområder skal være et praktisk hjelpemiddel til å opprettholde og fremme verneformålet, samt sørge for at en unngår tilfeldige enkeltavgjørelser som kan være uheldige for verneverdiene.  Forvaltningsplaner skal samtidig sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet ved å gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, tilrettelegging mv.

God kunnskap om verneområdet er en forutsetning for arbeidet. Dette gjelder i forhold til både naturtyper, økologi, planteliv, dyreliv, geologi, kulturminner og kulturmiljøer, brukerinteresser mv. Tidligere, pågående, og planlagt bruk kan være viktige opplysninger som en må ta med inn i forvaltningsplanarbeidet, særlig der kulturlandskap er en del av verneformålet. Fagfolk og faginstitusjoner kan bidra med nyttig informasjon, og i eldre verneområder kan det være nødvendig med supplerende kartlegginger i felt.

Ansvar for utarbeidelse av forvaltningsplaner - oppgavefordeling

Miljøverndepartementet har gjennom rundskriv T-3/99 gitt retningslinjer ved saksbehandling i verneplanarbeid. Rundskrivet gjelder i utgangspunktet ved opprettelse av nye verneområder, og ikke ved endring eller revisjon av gjeldende bestemmelser. Rundskrivet bør likevel anvendes så langt det er hensiktsmessig også i endringssaker og i arbeidet med forvaltningsplaner.

For nasjonalparker og landskapsvernområder skal utkast til forvaltningsplan foreligge senest samtidig med vernevedtaket, jf. naturmangfoldloven §§ 35 og 36. For naturreservater som krever aktive gjenopprettingstiltak, eller der bruk er en forutsetning for å ivareta verneformålet, skal utkast til plan for skjøtsel foreligge senest samtidig med vernevedtaket, jf. naturmangfoldloven § 37.

Det er fylkesmannen som har ansvar for å utarbeide utkast til forvaltningsplan eller skjøtselsplan i forbindelse med verneplanprosessen. Dette vil skje i samarbeid med en arbeidsgruppe el. parallelt med forskriftsarbeidet. Når vedtak om vern fattes av Kongen i statsråd skal den som er utnevnt som forvaltningsmyndighet ferdigstille forvaltningsplanen.

Forvaltningsmyndigheten har ansvar for revisjon av forvaltningsplaner, eller utarbeidelse av forvaltningsplaner for områder der slik plan ikke foreligger på vernetidspunktet.

For naturreservater kan utkast til forvaltningsplan utarbeides av eksterne konsulentfirmaer, dersom forvaltningsmyndigheten finner dette hensiktsmessig. Forvaltningsmyndigheten må gjennomgå planen og sørge for at eventuelle retningslinjer er i tråd med verneforskrift og gjeldende forvaltningspraksis.

For nasjonalparker og landskapsvernområder skal planen ikke utarbeides av eksterne konsulenter.  Det er forvaltningsmyndigheten sin sekretær som skal gjennomføre den praktiske delen av forvaltningsplanarbeidet. Forvaltningsmyndigheten bør samarbeide med faglig rådgivende utvalg, samt administrativt kontaktutvalg i forvaltningsplanprosessen.

Forvaltningsplaner i samiske områder

I områder med samiske interesser skal arbeidet med forvaltningsplanen skje innenfor rammen av konsultasjonsavtalen. Som urfolk har samene rett til å bli konsultert i saker som kan få direkte betydning for dem. Denne retten er nedfelt i ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater artikkel 6. Norge skrev som første land under ILO-konvensjonen i 1990.

Avtale om prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget ble underskrevet av kommunal- og regionalministeren og sametingspresidenten 11. mai 2005. Prosedyrene ble fastsatt ved kongelig resolusjon 1. juli 2005.

Konsultasjonsprosedyrene forplikter regjeringen, departementer, direktorater og andre underliggende statlige virksomheter til å konsultere med Sametinget så tidlig som mulig når det vurderes å innføre lover eller tiltak som kan påvirke samiske interesser direkte. Statlige myndigheter skal gi Sametinget full informasjon på alle stadier i behandlingen av en sak. Målet med konsultasjonene er at det skal oppnås enighet om foreslåtte tiltak. Det er også inngått en avtale mellom Miljøverndepartementet og Sametinget om retningslinjer for verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder. Avtalen finner du på Miljøverndepartementet sin nettside.

Relaterte lenker