På tur ned fra Jostedalsbreen og ned mot Flatebrehytta. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Forvaltning av verneområder

Forvaltning av verneområder omfatter saksbehandling etter verneforskrifter, forvaltnings- og skjøtselsplanlegging og rapportering. I tillegg omfattes tilsyn med verneområder, og praktisk forvaltning som informasjon, overvåkning, registreringer og gjennomføring av fysiske tiltak som er nødvendig for å ivareta eller fremme verneformålet eller opplevelsesverdien. 

Det totale arbeidet med å forvalte verneområder kan oppsummeres i «forvaltningshjulet»:

Mål for forvaltningen av verneområder

Det er et nasjonalt og internasjonalt mål å stanse tapet av naturens mangfold. Måloppnåelsen er avhengig av flere virkemidler, blant annet står vern av områder sentralt i miljøvernpolitikken både nasjonalt og internasjonalt.  Måloppnåelsen er imidlertid ikke bare avhengig av at områder blir vernet i medhold av naturmangfoldloven, men også av hvordan verneområdene blir forvaltet.

Det overordnede målet for forvaltningen av verneområder er å ivareta verneverdiene i verneområdene, både ved å beskytte dem mot uønskete inngrep og fremme ønsket aktivitet. Samtidig er det særlig viktig å øke forståelse for formålet med vernet blant berørte grunneiere og øvrige brukerinteresser i området.

For å oppnå best mulig forvaltning av verneområdene er det behov for å definere mål som konkretiserer hva det er en ønsker å ivareta i det enkelte verneområdet. Dette er en viktig del av prosessen med å utarbeide forvaltningsplaner, tiltaksplaner og skjøtselsplaner. Utgangspunktet for alle mål som settes skal være verneformålet. Alle mål som settes for forvaltningen av verneområder skal våre i tråd med verneformålet, det vil si at disse ikke skal føre til at vernet svekkes.  

Ulike typer målsettinger i verneområder

Forvaltningsmyndigheten har en viktig rolle i arbeidet med å definere mål for forvaltningen av verneområder. Forvaltningsmyndigheten skal sørge for at målene er i tråd med verneformålet og at målene blir fulgt opp ved hjelp av nødvendige tiltak, overvåking og prioritering av ressurser.

Bevaringsmål skal settes for naturkvaliteter. Bevaringsmål skal definere den tilstanden en ønsker at en naturkvalitet i verneområdet skal ha, og skal være målbare. Bevaringsmåla skal alltid være i tråd med verneformålet. Fastsetting av bevaringsmål er en løpende oppgave i forvaltningen av verneområder.

I noen verneområder, kanskje først og fremst nasjonalparker og landskapsvernområder, vil det være behov for å sette mål for andre tema enn naturkvaliteter. Dette kan være mål for ønsket utvikling av verneområdet, besøksforvaltning, formidling av verneområdets verdier, verdiskaping mv. Ofte vil disse målene fremstå som mer strategiske og langsiktige mål. Denne typen målsettinger er knyttet opp mot forvaltningen av verneområdet og omtales derfor som forvaltningsmål. 

Forvaltningsmål er langsiktige og strategiske mål for overordna tema som verneområdeforvaltningen ønsker å arbeide med for å styrke verneformålet.

Differensiert forvaltning

I verneområder finner vi ofte verneverdier som er sårbare for menneskelig aktivitet. Sårbarheten kan variere både geografisk og tidsmessig. I noen områder er verneverdiene skapt av menneskelig aktivitet. Fortsatt bruk og skjøtsel vil da fremme ivaretakelse av verdiene. Også brukerinteressene og behovet for forvaltningstiltak kan være forskjellig i ulike områder. Det kan derfor være behov for en differensiert forvaltning i noen verneområder.

Differensiert forvaltning vil si at forvaltningspraksisen er forskjellig og tilpasses verneverdiene og brukerinteressene i ulike deler av et verneområde og eventuelt til ulike tider av året. Det understrekes at differensiert forvaltning skal bidra til å ta vare på eller fremme verneformålet, ikke brukerinteressene.

Differensiert forvaltning er mest aktuelt i store verneområder og andre verneområder med mye aktivitet, for eksempel by-/tettestedsnære verneområder. Den differensierte forvaltningen bør synliggjøres ved at det utarbeides temakart i forbindelse med forvaltningsplanprosessen.

I noen verneområder er differensiert forvaltning nedfelt i verneforskriften eller på vernekartet ved at ett eller flere bestemte delområder har egne bestemmelser, for eksempel ferdselsforbud i hekketiden for fugl eller ferdselsforbud i kalvings-/trekkområder for villrein. Videre kan forvaltningsmyndigheten utøve differensiert forvaltning ved å legge til rette for videreføring av eksisterende drift som skjøtsel av kulturlandskap mv. Differensiert forvaltning kan også nedfelles i tiltaksplaner ved at verneområdeforvaltningen prioriterer hvilke tiltak som skal gjennomføres, hvordan tiltakene skal utføres og når dette skal skje. 

Relaterte lenker