Industriutslippsdirektivet (IED)

Industriutslippsdirektivet regulerer utslipp fra industrivirksomhet. IED er implementert i norsk lovverk gjennom EØS-avtalen. Ble tidligere kalt IPPC-direktivet.

Bakgrunn

Industriutslippsdirektivet (IED), direktiv 2010/75/EU, trådte i kraft 6. januar 2011. Direktivet ble implementert i forurensningsforskriften kapittel 9 og 36 og avfallsforskriften kapittel 10 den 1. august 2016.

I tillegg ble det innført to nye kapitler i forurensningsforskriften, kapittel 31 om utslipp fra store forbrenningsanlegg (≥ 50 MW) og kapittel 32 om forurensning fra virksomheter som produserer titandioksid. Det ble også gjort endringer i forurensningsforskriften kapittel 27.

Forurensende virksomheter er pålagt å begrense forurensningen, blant annet gjennom og å bruke de beste tilgengelige teknikker (BAT - best available techniques).

Industriutslippsdirektivet stiller strengere krav til:

  • beste tilgjengelige teknikker (BAT) ved kravstilling i tillatelser til forurensende virksomhet
  • økt tilsynsfrekvens (§36-23)
  • krav til utarbeidelse av tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann (§ 36-21).

BREF og BAT-konklusjoner

Til støtte for gjennomføring av IED lages såkalte BREF (BAT-referansedokument) som beskriver beste tilgjengelige teknikker for en sektor eller bransje.

EIPPCB (the European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) har ansvar for å utarbeide disse dokumentene på grunnlag av informasjonsutveksling som finner sted innenfor rammen av IED.

BAT-konklusjonene utarbeides på bakgrunn av BREF-dokumentene. Disse konklusjonene beskriver BAT-teknikker og forpliktende utslippsnivåer, "BAT Associated Emission Levels (BAT-AEL)", for hver bransje eller sektor. Myndighetene er forpliktet til å følge BAT-konklusjonene når det settes vilkår til en virksomhet.

Frist for gjennomføring

I henhold til IED skal vilkårene i tillatelsene og driften ved virksomhetene være i tråd med nye BAT-konklusjoner senest fire år etter at konklusjonene er publisert.

Tjenester og verktøy

Tema

Relaterte lenker