Miljødirektoratet fører blant annet tilsyn med kjemikalier. Foto: John Petter Reinertsen.

For næringsliv

Miljødirektoratet setter viktige rammebetingelser for næringslivet i miljøspørsmål. Over 1200 virksomheter innen landbasert industri har tillatelse etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet eller fylkesmennene. Omlag halvparten av disse må tillegg rapportere om deres miljøprestasjon til forurensningsmyndigheten hvert år. Det er mange miljøfaglige tema som også er aktuelle for næringslivet som deponier, energi, klima, hav og overvåkning.

Tjenester og verktøy