Konsekvensar for miljøet

Vindkraft er en viktig fornybar energikilde. Vindkraft gir ikke utslipp av klimagasser, men medfører ofte store arealinngrep som har negative virkninger. Virkningene er avhengig av lokalisering og utforming av anleggene. Nedenfor omtales virkninger som vindkraftanlegg kan ha på landskap og naturmangfold, inngrepsfri natur og friluftsliv.. Miljødirektoratet arbeider for at de negative konsekvensene av vindkraft på disse miljøforholdene skal bli minst mulig.