Vannkraft griper inn i naturen

Det norske vassdragslandskapet med fosser, fjorder og forholdsvis urørte elver representerer noe helt spesielt i internasjonal sammenheng. Bygging av vannkraftverk, vassdragsregulering, dammer, kraftlinjer og anleggsveier har bidratt til betydelige inngrep i naturen.

Regjering og Storting har i flere sammenhenger markert motforestillinger mot nye store vannkraftprosjekter som er viktige for miljøet og griper inn i urørt natur. Samtidig er det formulert målsettinger om en sterkere satsing på små-, mini- og mikrokraftverk, hvor slike ikke kommer i konflikt med naturinteressene.

Vannkraft griper inn i naturen

Omfanget av norsk vassdragsregulering har blant annet medført at:

  • 15 av Norges 20 høyeste fossefall er regulert
  • ca. 70 prosent av de største vassdragene våre er berørt av kraftutbygging (miljøstatus.no)
  • ca. 17 prosent av våre elver/innsjøer (andel av vannforekomster) ikke når hovedmålet om minst god økologisk tilstand i henhold til Forskrift om rammer for vannforvaltning (Vann-nett.no)
  • det er en av hovedårsakene til redusert bestandsstatus for laks (ref. Lakseregisteret)

Figuren viser omfanget av fysiske inngrep i norske elver per vannregion  som medfører at den  økologiske tilstanden ikke er tilfredsstillende.  Vannkraft er hovedårsak til miljøvirkningene i alle regioner. Data er hentet fra Vann-nett der miljøvurderinger er gjort  henhold tilt vannforskriften. 

Bygger ned leveområder

Nedbygging og oppsplitting av leveområder er den faktoren som påvirker artsmangfoldet i Norge mest negativt. Inngrep som å bygge ut vannkraft endrer tilstanden til naturen i og rundt vassdraget fordi de fysiske og kjemiske forholdene endres. Dette påvirker plante- og dyrelivet, både direkte og indirekte.

Effekten avhenger av hvor omfattende utbyggingen er, og i hvor stor grad det settes i verk tiltak som minsker skadevirkningene. Det kan være miljøbasert vannføring, habitatforbedrende tiltak (terskler og andre fysiske tilpasninger av leveområder) og andre fiskeforsterkingstiltak.

Norsk rødliste inneholder oversikt over flere hundre truede arter i ferskvann og våtmarker som kan bli negativt påvirket av vannkraftutbygging. Vassdragsreguleringer påvirker blant annet den naturlige vannveien, som kan begrense leveområder og vandringsmuligheter for livet i vassdragene.

Andre problemer er erosjon, endret vannkvalitet og faren for å introdusere nye og konkurrerende arter ved overføring av vann fra et vassdrag til et annet. Temperaturen på vannet blir også vesentlig endret i elvene der kraftverket slipper ut vann, ved at bunnvann tappes fra magasinet. I mange regulerte elver fører inngrep til problemer med økt isgang, endrede oksygenforhold og blakking av elva (vannet blir uklart).

Legger til rette for fisken

Det er viktig å legge til rette for at fisk kan reprodusere naturlig når vi utnytter vannmagasinet, drifter kraftverkene, overfører vann, tørrlegger, utformer inntak og justerer nivået på restvannføring i elver. Tidligere ble fisk satt ut for å kompensere for tap av gyte- og oppvekstområder. I dag brukes i større grad såkalte habitatsforbedrende tiltak for å bedre situasjonen.

Habitatsforbedrende tiltak kan være å legge ut stein og grus for å bedre gyte- og oppvekstforholdene i elver, eller å stille krav til miljøbasert vannføring i vassdrag. I regulerte elver med stor restvannføring eller en betydelig minstevannføring vil inngrepet kunne ha begrenset betydning for naturmangfoldet.

Unike norske vassdrag

Norges vassdragsnatur er unik, men reguleringer og andre inngrep gjør at elementer som fosser og elvedelta er i ferd med å forsvinne. Elver og bekker er ledet bort og samlet i rør for kraftproduksjon, og vannårer med forgreininger fra hovedelv ledes bort. Dette forringer opplevelsen av naturen. Naturopplevelse er en viktig kvalitet ved friluftslivet. Når landskapet og opplevelsen av landskapet endres, påvirkes interessen for friluftsliv i området.

En annen viktig kvalitet for friluftsliv er muligheten til å oppleve stillhet, fred og ro. Det er et mål at verdien av ulike områder for friluftsliv ikke skal bli redusert av støy og terrengslitasje fra motorkjøretøy.

Tjenester og verktøy