Kraftlinjer

Elektrisitet overføres ved hjelp av luftlinjer eller sjø- og jordkabler. I de høyeste spenningskategoriene (større enn 300 kV) går det meste i luftspenn.  Distribusjonsnettet (opptil 22 kV) utgjør den største delen av det norske kraftforsyningsnettet, og om lag 45 prosent av dette er lagt i kabel. Kraftlinjer er nødvendige for å overføre elektrisitet fra der den produseres til der den brukes. Produksjon av fornybar kraft må av naturgitte årsaker ofte lokaliseres langt unna de store forbruksområdene. Kraftlinjer, i likhet med andre arealinngrep, påvirker landskap og naturmangfold, inngrepsfrie naturområder og friluftsliv. Virkningene varierer avhengig av hvilke traseér som velges og utforming av anleggene.

Tjenester og verktøy